Fagstoff

Hvordan tegne grafer til funksjoner uten å bruke digitale verktøy

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

En generell metode

Bilde av en verditabell  Vi ser på funksjonen S gitt ved

S(t)=160t    Ds=0,100

Vi kan lage en verditabell ved først å velge ut noen verdier for t som ligger i definisjonsområdet, og så regne ut de tilsvarende funksjonsverdiene, S(t). Verditabellen til høyre viser et utvalg av sammenhørende verdier for t og S(t).

 

Bilde av koordinatsystem De sammenhørende verdiene fra verditabellen merker vi av som punkter i et koordinatsystem hvor t avsettes langs førsteaksen og S(t) langs andreaksen.

Aksene tilpasses slik at alle punktene i verditabellen «får plass» i grafvinduet.

I vårt eksempel ligger punktene på en rett linje. Vi trekker den rette linjen gjennom punktene. Denne linjen kalles for grafen til funksjonen. 

Hvis punktene ikke ligger på en rett
linje, tegner vi en best tilpasset kurve som går gjennom punktene.

Langs førsteaksen finner vi t-verdiene, altså definisjonsmengden til funksjonen. Langs andreaksen finner vi funksjonsverdiene S(t). Vi ser at verdiene langs andreaksen går fra 0 til 16 000 når t-verdiene gjennomløper definisjonsmengden, Ds=0,100. Verdimengden er derfor Vs=0,16000.