Oppgave

Oppgaver om variasjon i biomangfold

Publisert: 15.05.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Skogsbunn

I disse oppgavene skal du vurdere forhold som påvirker biomangfoldet. Oppgavene egner seg godt til drøfting og refleksjon i grupper.

Hogstflate med geitrams.Hogstfelt med noen gamle trær og mye geitrams. 

Mange blomsterarter ved sjøen.Blomstereng på ei øy nær land i Vesterålen. 

Gul dvergbjørk på lys reinlav.Nøysom vegetasjon: reinlav og dvergbjørk i alpin sone. 

Bilder av vårflue, øyenstikker og yngel.Eksempler fra mangfoldet i fjellet
Fotograf: Kristin Bøhle
 

Brølape og insekter fra Amasonas.Eksempler fra mangfoldet i regnskogen
Fotograf: Kristin Bøhle

 1. På hvilken måte kan det være gunstig for biomangfoldet om gamle trær eller vindfall får være igjen på ei hogstflate?

 2. Begrepene artsrikdom og artsmangfold høres veldig like ut. Betyr de det samme? Kan du forklare hva forskjellen eventuelt er?

 3. Det er kjent at små øyer som ligger langt fra fastlandet har lavere biomangfold enn større øyer som ligger nær fastlandet. På hvilken måte kan dette overføres til betydningen habitatødeleggelse og habitatfragmentering har på biologisk mangfold?

 4. Nedgangen i biomangfold fra ekvator mot polene er et velkjent mønster i økologien (slike gradvise endringer kalles gradienter). Dette gjelder summen av alle arter. Kjenner du til noen artsgrupper som viser et annet mønster?

 5. Kjenner du til noen særlige artsrike naturtyper i nærheten av der du bor? Hva tror du er årsaken(e) til den høye artsrikdommen i disse habitatene?

 6. Hvilket område har størst artsrikdom: en tropisk regnskog eller en arktisk tundra? Hvorfor tror du det er slik?

 7. Hvorfor er det ingen globale hotspots i polområdene?

 8. Under ser du bilder av to landskap med ulike karakterer. Hvor tror du det er størst biologisk mangfold, og hvorfor er det slik?
  Tjern i bjørkeskog til venstre og vidde til høyre.To landskap med ulike karakterer (ved Røros).
  Fotograf: Kristin Bøhle
 9. Under ser du bilder av to typer skog, regnskog og granskog. Hvor tror du det er flest insektarter? Begrunn svaret ditt.
  To typer skog.Regnskog og granskog.
  Fotograf: Kristin Bøhle