Fagstoff

Hvordan forklare mønstre i biomangfold?

Publisert: 15.05.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Fjellblomst ved isbre


Nedgangen i biomangfold fra ekvator mot polene og med økt høyde over havet kan forklares med en kombinasjon av flere faktorer. Betydningen av den enkelte faktoren kan variere med tid og sted, og de kan også forklare variasjon i biomangfold på regional og lokal skala.

Nordlige halvkule og utbredelsen av isKartet viser maksimum utbredelse av is (svart) under kvartæristiden.
Opphavsmann: Hannes Grobe
 

Havoverflate temperaturer påvirket av solinnstråling.Solinnstråling varierer med breddegrad. Dette bildet viser havoverflatens temperatur som påvirkes av sollyset. 

FjellandskapElefanter ved Kilimanjaro. Biomangfoldet reduseres med økende høyde over havet.
Fotograf: Disdero
 

Kråkefugl som spiser parasitter i øret hos en hjort.Mutualisme åpner for nye muligheter og nisjer. Kråkefugl som spiser parasitter i hjortens øre. 

Skog i full flamme.Skogbrann er en forstyrrelse som etterfølges av suksesjon.
Fotograf: John McColgan

Tid og areal

Evolusjon av biomangfold tar tid og er derfor størst i gamle og stabile økosystemer som vi finner mange av i tropiske områder. Områder som var nediset under siste istid, har derimot hatt liten tid både til å utvikle nye arter og til å ta imot innvandring av arter etter hvert som isen trakk seg tilbake.

Et større areal har ofte et større mangfold fordi det har større variasjon i habitater og plass til flere individer, noe som reduserer sjansen for at arter dør ut. Nedgangen i biomangfold mot polene kan derfor delvis skyldes at det totale arealet går ned, men dette er ikke hele forklaringen.

Energi og produktivitet

Abiotiske faktorer som temperatur, solinnstråling og nedbør varierer også med breddegrad. Disse faktorene synes å være en god forklaring på den globale variasjonen i biomangfold.

Nedgang i produktivitet mot polene henger sammen med faktorene nevnt over, og globalt ser biomangfoldet ut til å øke med økende produktivitet. Lokalt kan derimot høy produktivitet gi redusert biomangfold fordi et fåtall konkurransesterke arter kan ta helt over. Ved lav produktivitet er det som regel få arter som er i stand til å utnytte ressursene.

Habitat og nisjer

Variasjon i habitatEn arts habitat er det konkrete stedet hvor den lever (artens "adresse"). En arts habitat er det naturmiljøet hvor den er best tilpasset, og kan være en granskog, en dam, eni elv eller eni kuruke. og nisjerEn arts nisje er abstrakt og beskriver hvordan den utnytter ressursene (artens "rolle"/"jobb"). En arts nisje er bestemt av summen av miljøforhold (både abiotiske og biotiske) som er nødvendige for at arten skal overleve og formere seg.Gauses konkurranseprinsipp sier at to arter med fullstendig overlappende nisjer ikke kan sameksistere. er viktig for det biologiske mangfoldet og henger nært sammen med punktene nevnt over. Mot polene og med økende høyde over havet er det generelt en nedgang i antall habitat og nisjer. Dette gir rom for færre arter.

  

Samspill mellom arter

Konkurranse, mutualisme og predasjon er eksempler på ulike former for samspill mellom arter som kan påvirke biomangfoldet i et økosystem fordi de er viktige drivkrefter i evolusjon.  

Forstyrrelse

Skogbrann, trevelt og oversvømmelser er eksempler på forstyrrelser som kan påvirke biomangfoldet ved å føre til død, endringer i ressurstilgang eller fysiske endringer i leveområdet. Områder kan midlertidig åpnes for andre arter som er bedre tilpasset enn de som var der fra før, og føre til suksesjonSuksesjon betyr forandring i artssammensetning over tid. Etter en forstyrrelse vil et samfunn gjennomgå en rekke stadier hvor nye arter stadig erstatter de gamle etter hvert som miljøforholdene på stedet endres.Biomangfoldet kan gå både opp og ned i løpet av en slik suksesjon og er oftest høyest midt i prosessen.Et stort område med flere mindre flekker hvor suksesjonener på ulike stadier, har i sum et større biomangfold enn etensartet område hvor alt er på samme stadium..

Kraftige og/eller hyppige forstyrrelser reduserer ofte biomangfoldet. Meteornedslaget som visstnok utraderte dinosaurene, forårsaket en massiv nedgang i jordas mangfold. Mangel på forstyrrelser kan derimot føre til at et økosystem fylles av få veldig godt tilpassede arter. Passe mye forstyrrelse ser ut til å gi størst mangfold.

 

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff