Fagstoff

Variasjon i biologisk mangfold

Publisert: 14.05.2012, Oppdatert: 05.12.2017
Biologisk mangfold

Biologisk mangfold (biomangfold) er variasjon i livsformer på jorda og er summen av mangfold på økosystem-, arts- og gennivå. Alle de tre nivåene er viktige, og de påvirker hverandre gjensidig.

Variasjon på gennivå er viktig for en arts overlevelse på lengre sikt. Et variert fysisk miljø med mange ulike økosystemer og habitater gir rom for et større mangfold av arter som er tilpasset ulike miljøforhold.

Fjell og regnskog.Det biologiske mangfoldet er forskjellig i ulike økosystem.
Fotograf: Kristin Bøhle
 

"Et rikt mangfold av økosystemer er en forutsetning for et stort artsmangfold, fordi det gir mange og varierte leveområder for arter."

(Sitat Artsdatabanken)

Det biologiske mangfoldet er ujevnt fordelt

Det biologiske mangfoldet er ikke jevnt fordelt utover kloden. Noen områder har mer mangfold enn andre. Det finnes noen overordnede globale mønstre i fordelingen av biologisk mangfold, men det er også store regionale og lokale forskjeller. En kombinasjon av mange ulike faktorer kan forklare det geografiske mønsteret.

Satelittbilde av jordkloden.Satellittbilde som viser fordelingen av vegetasjon på land og planteplankton i havet. Fargene representerer klorofylltetthet. Havet: fra rosa/fiolett (lavest tetthet) til grønn, gul og rød (høyest tetthet). Land: Mørk grønn (høyest tetthet) – gul (lavest tetthet).

Utvikling av det biologiske mangfoldet

Dagens biologiske mangfold er et resultat av evolusjon over lang tid. Genetisk variasjon har i samspill med konkurranse om begrensede ressurser dannet grunnlaget for evolusjon av et mangfold av ulike livsformer tilpasset ulike habitaterEn arts habitat er det konkrete stedet hvor den lever (artens "adresse"). En arts habitat er det naturmiljøet hvor den er best tilpasset, og kan være en granskog, en dam, eni elv eller eni kuruke. og nisjeEn arts nisje er abstrakt og beskriver hvordan den utnytter ressursene (artens "rolle"/"jobb"). En arts nisje er bestemt av summen av miljøforhold (både abiotiske og biotiske) som er nødvendige for at arten skal overleve og formere seg.Gauses konkurranseprinsipp sier at to arter med fullstendig overlappende nisjer ikke kan sameksistere..

Synonymer: Biomangfold/biologisk mangfold og
biodiversitet/biologisk diversitet er synonymer.