Fagstoff

Biologisk mangfold

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 11.05.2018
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Blomstring i hogstfelt. Foto.

Biologisk mangfold omfatter både den genetiske variasjonen innenfor hver art, alle artene på jorda og alle naturtyper og levesteder for artene.

Fjellpryd med vanlige og fylte blomster. Foto.Planten fjellpryd slik de fleste kjenner den, til venstre i bildet. Til høyre er en sjelden forekommende variant av samme art med fylte blomster.

 

 

 

 

 

kostnader ved industrialisert landbruk.Simuleringer og oppgaver.Kostnader ved industrialisert landbruk. Simulering og oppgaver. 

 

 

 

 

 

Blomster og gress. Foto.Landbruk og biologisk mangfold. Simulering og oppgaver.

 

 

 

 

 

Nasjonalparkskilt. Lenke.Verneformer i norsk natur.

 

Genetisk mangfold

Selv om mangfoldet kan være svært stort når det gjelder arter, gir ikke antallet arter noe fullstendig bilde av det biologiske mangfoldet. Moltebær, tjern og DNA-fingeravtrykk satt sammen i sirkelformet fotokollasj. Illustrasjon.Biologisk mangfold  Innenfor én og samme art er det arvelig variasjon både mellom individene og mellom forskjellige populasjoner.

Det er for eksempel stor variasjon i menneskelige egenskaper innenfor et folkeslag, selv om alle menneskene tilhører arten Homo sapiens. I tillegg er det litt forskjell folkeslagene imellom (høyde, hårfarge etc.). Denne variasjonen mellom populasjoner i naturen må også tas i betraktning for at bildet av mangfoldet skal bli komplett.

Stor salamander. Foto.Stor salamander står på rødlista blant 939 sårbare arter.   

Det er miljøfaktorene – både de levende og de ikke-levende – som bestemmer hvilke egenskaper som gir best mulighet til å overleve og få avkom i et bestemt miljø. Konkurranse, behov for næring, sjansen for å bli spist, begrensede ressurser og ulike miljøer og leveområder fører til et utrolig mangfold av tilpasninger. Disse tilpasningene kommer til uttrykk i det mangfoldet av arter som vi finner i faunaen (dyreverdenen) og i floraen (planteverdenen).

Naturlig utvalg og tilpasning

Naturlig utvelgelse av visse arvelige egenskaper skaper organismer innen en art som er godt tilpasset de lokale miljøforholdene dersom stedet er isolert fra omgivelsene. Dette skjer fordi gener fra andre populasjoner ikke blir tilført. Slik isolasjon forekommer blant annet mellom øyer og mellom ferskvann.

I svært små bestander av en art kan isolasjon være negativt for dannelsen av nye egenskaper. Små og isolerte bestander har ofte liten arvelig variasjon. Dette gir både økt risiko for innavl og redusert mulighet for kombinasjon av nye genvarianter. En slik populasjon vil være lite fleksibel og har små muligheter til å tilpasse seg miljøforandringer. Det er med andre ord variasjonen i arvematerialet som danner grunnlag for videre tilpasning og utvikling.

Genetisk variasjon og biologisk mangfold

Variasjoner av gener tillegges større vekt enn tidligere i tenkningen omkring bevaring av biologisk mangfold. Det er også av samme grunn viktig å bevare bestander av en viss størrelse. Likevel er det verdt å merke seg at arvelige tilpasninger krever tid.

Dersom miljøet forandrer seg raskere enn organismene greier å tilpasse seg ved naturlig utvalg, vil de ikke overleve.
Dette er svært aktuelt nå som menneskelig aktivitet medfører store endringer i miljøet over kort tid sett i evolusjonssammenheng.
Relatert innhold