Fagstoff

Trusler

Publisert: 10.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Trusler.

Eksterne forhold som kan true bedriften

De forholdene utenfor bedriften som kan virke negativt inn på bedriftens utvikling, kaller vi i en SWOT-analyse for trusler. Truslene er ikke noe bedriften selv kan påvirke. De eksisterer og kan være mer eller mindre alvorlige, men bedriften kan velge å se dem, forholde seg til dem og forsøke å styre unna dem viss det er mulig.

Et eksempel på en trussel kan være at en hovedvei som går forbi en bensinstasjon, legges om, slik at langt færre biler enn tidligere passerer bensinstasjonen. Hva skal eieren av bensinstasjonen gjøre?