Fagstoff

HMS - lover og forskrifter

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 07.08.2017

HMS.Bildekollasje. I alle faser av et læringsoppdrag skal vi forholde oss til de lover og forskrifter som gjelder.

  

Under lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr finner vi forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

FSE 

Denne forskriften gjelder arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, og går lenger enn arbeidsmiljøloven fordi den stiller strengere krav til denne type arbeid.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Denne forskriften stiller krav om systematisk HMS-arbeid. Forskriften skal bidra til aktiv forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskriften

  • fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
  • verne det ytre miljøet mot forurensning gjennom bedre håndtering av avfall

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av: