Fagstoff

Linjeorganisasjon

Publisert: 14.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mange yrkesgrupper

Den vanligste måten å organisere en bedrift på er linjeorganisering. Det er naturlig å starte som linjeorganisasjon for deretter å utvikle seg til en annen type når bedriften vokser, eller dersom driften tar nye vendinger, for eksempel går inn i et nytt prosjekt.

Bilde av en oppstilt Garde utenfor Slottet i OsloHer er det viktig med klare kommandolinjer! Tenk om det var tvil om hvilken retning de skulle gå i?

 

Bilde av en mann som jobber med kabelstrekking på et serverrom.Datatrafikk kan være et ansvarsområde i en linje–stab-organisasjon. IT er i de fleste bedrifter en så viktig forutsetning for driften at de ofte har en stabsfunksjon som rapporterer direkte til administrerende direktør.

Linjeorganisasjon

Den enkleste formen for linjeorganisasjon er som en pyramide med kommandolinjer fra toppen. I en linjeorganisasjon har alle ansatte én felles sjef. Organisasjonen kan være preget av store forskjeller mellom topp og bunn, både med hensyn til lønn, status og makt.

Fordeler med en slik organisering er at de ansatte bare har én leder å forholde seg til. Da blir fordelingen av ansvar og myndighet tydelig og kommandolinjene klare. Ulemper ved en linjeorganisasjon er at kommunikasjonslinjene kan bli lange og tungvinte, at det stilles store krav til innsikt hos de overordnede, og at organisasjonsformen krever god samordning og er lite fleksibel.

Illustrasjon av linjeorganisasjon.

Linje- og stabsorganisasjon

Når organisasjonen utvikler seg, kan det være aktuelt å opprette en linje–stab-organisasjon. Her lager man spesialiserte avdelinger (staber) som støtter hovedfunksjonene i bedriften. Eksempler på dette kan være personale, økonomi eller IT. Da blir linjeorganisasjon supplert med for eksempel en IT-avdeling der de ansatte fungerer som rådgivere og støtter opp om den daglige driften. Det er altså typiske støttefunksjoner som plasseres i stabene. Staber kan ikke bestemme over andre avdelinger.

Utfordringene med denne organiseringen er å kartlegge hvor stabene skal plasseres i organisasjonskartet, og hvor mange stabsavdelinger som skal opprettes. Ulemper med mange staber er at organisasjonen kan bli mer innviklet og tungrodd. Fordelen er at mange staber hever bedriftens totale kompetanse.

Illustrasjon av linje- og stabsorganisasjon.