Fagstoff

Jordbær eller moreller?

Publisert: 21.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Tenkeboble, dekar Ida har arvet et lite småbruk etter besteforeldrene sine. Småbruket har et dyrkbart areal på 32 daa. Ida lurer på om det er mulig å skaffe seg et levebrød av småbruket slik at hun kan bosette seg der.

Småbruket er så lite at det ikke er aktuelt med husdyrhold. Hun vurderer derfor å dyrke frukt eller bær og bestemmer seg for å satse på jordbær og moreller.

Ida ser fort at hun må gjøre en del investeringer, og at det vil kreve mye arbeid å dyrke bær. Før hun går i gang, vil hun derfor undersøke hvor stor inntekt hun kan forvente å få.

JordbærJordbær? Hun vil også prøve å finne ut hvor stort område hun bør bruke til moreller, og hvor stort
område hun bør bruke til jordbær for at fortjenesten
skal bli størst mulig

Kostnadene per dekar er forskjellige for jordbær og moreller. Inntektene er også forskjellige.

Ida har fått innvilget et lån på 1,5 millioner kroner til nødvendige investeringer, og hun ønsker å arbeide full tid på småbruket
hvis hun kan få en inntekt det er mulig å leve av.

Ida stiller seg da følgende spørsmål: 

• Hvor stor del av arealet på småbruket skal jeg bruke
til
Bilde av morellerMoreller? moreller, og hvor stor del skal jeg bruke til jordbær?

• Hva er den mest gunstige arealfordelingen for å sikre
en høyest mulig inntekt?

Ida bruker sine matematikkunnskaper og kaller arealet som skal brukes til moreller, for x, og arealet som skal brukes til jordbær,
for y.

Idas oppgave blir da å finne de mest gunstige verdiene for
x og y. Først må hun finne de mulige verdiene for x og y.

Arealbegrensninger  

Investeringsbegrensninger 

Arbeidsmengdebegrensning 

Oversikt over begrensninger 

Inntekt som funksjon av to variabler 

Maksimal inntekt og nivålinjer 

Nivålinjer i GeoGebra 

Lineær optimering uten nivålinjer 

Oppgaver