Fagstoff

Eubakterier og arker

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Cyanobakterie

De prokaryote organismene tilhører domenene eubakterier og arker. Eubakteriene består av ett rike med mange rekker, mens arkene er delt inn i flere riker.

Prokaryoter – eubakterier og arker

Salmonella bakterie under delingSalmonella-bakterie under deling (formering). 

 

Bakterier dyrket på næringsagar.E. coli dyrket i petriskål. Vanligvis harmløs, men i enkelte tilfeller kan den forårsake alvorlige infeksjoner.  

 

Mikroskopbilde av bakterierHalofile bakterier liker seg i vann med ekstremt høy saltkonsentrasjon (ekstremofile). 

 

Sorte skorsteiner på havbunnen"Svarte skorsteiner" på havbunnen er ekstreme habitaterfor noen former for arker.  

Prokaryotene er karakterisert ved at de mangler membranavgrensede organeller, som kjerne, mitokondrier og kloroplast. Prokaryotene omfatter domenet eubakterier og domenet arker.

Prokaryotene i de to domenene er like forskjellige fra hverandre som de er forskjellige fra eukaryotene. Alle formene for metabolisme finnes hos de to domenene, både heterotrofe, autotrofe og kjemotrofe. I tillegg formerer prokaryotene seg vanligvis ukjønnet ved deling.

Eubakterier

Dette domenet er det eldste og mest mangfoldige av alle domener. Fossiler viser at eubakteriene fantes på jorda allerede for 3,5 milliarder år siden. Eubakteriene er mikroskopiske, prokaryote organismer og kalles ofte de "ekte" bakteriene. Eubakteriene kan leve enkeltvis, men også som par eller i kolonier. Mange av organismene i dette riket er mobile ved at de har flageller.

Eubakterier finner vi i all verdens habitater, inkludert inni og på mennesker. Mange av bakteriene er sykdomsframkallende (patogene), mens andre er viktige for at livsprosesser hos oss skal fungere.

Eubakterier er også viktige i ulike kommersielle prosesser, som i næringsmiddelteknologi og bioteknologi. I tillegg gjør eubakteriene en viktig jobb i naturen hvor de etter nedbrytning gjør næringsstoffer tilgjengelige på nytt i kretsløpene. Enkelte eubakterier har symbiotiske forhold med eukaryoter, hvor partene drar fordel av hverandre. Et eksempel på et slikt forhold er nitrogenfikserende bakterier og erteplanter.

Arker

Arkebakterier er også mikroskopiske encellede prokaryote organismer. De er svært like eubakteriene når vi ser på dem i mikroskop, men både genetisk og biokjemisk er de forskjellige fra eubakteriene.

Arkene finnes hovedsakelig der hvor andre organismer ikke klarer å leve. De lever ofte under ekstreme forhold og går under navnet ekstremofile bakterier. Vann med svært høyt saltinnhold, varme kilder, på havbunnen der kjemikalier strømmer ut fra jordas indre og danner svarte skorsteiner, dypt nede i fjell og i oljereservoarer er alle eksempler på ekstreme habitater hvor det finnes arker.

Arkene er oftest kjemotrofe. Noen arker omsetter hydrogengass og karbondioksid til metan (metanogene arker). På denne måten er de uavhengige av solinnstråling og livet på jordoverflaten.