Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til feltrapporten

Publisert: 07.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Dette er to oppgaver som skal få deg til å reflektere over hvordan du og medlever kan lage gode feltrapporter.

Dokumentasjon om vannkvalitet

Jente har et snøre utfor ei kai.Måling av saltholdighet. Tenk deg at du er på feltarbeid i fjæra og skal undersøke vannkvaliteten slik du ser på denne siden: Vannkvalitet.

 

 

  1. På siden gis det seks ulike feltoppgaver om vannkvalitet. Velg to av disse oppgavene, og diskuter ulike hypoteser som kan stilles til disse. Hva må dere tenke på når dere formulerer hypoteser?

  2. Tenk deg at du foretar målinger av havets surhetsgrad (pH) på feltlokaliteten og får resultater som i tabellen under.

    Diskuter hvordan dere best kan vise resultatene grafisk i en feltrapport, og hvordan dere kan formulere ulike tolkninger av målingene. Drøft også hvilke feilkilder disse målingene kan ha, og hvordan dere ville forklart klassen hva pH er, under en tenkt presentasjon av felt- rapporten. Hvilke illustrasjoner ville være viktige å bruke til dette avsnittet i rapporten?

Dyp

pH

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Overflate

7,2

7,5

7,6

-

-

-

-

-

-

1 m

-

-

-

7,9

8,0

7,2

-

-

-

10 m

-

-

-

-

-

-

8,2

8,0

8,3

 


Dokumentasjon av fugleobservasjoner

Ei jente kikker i en kikkert.Fugleobservasjoner ved hjelp av teleskop. Denne siden i NDLA viser en feltoppgave om observasjon av fugl ved eksponert fjære: Fugleobservasjoner.  Tenk deg at du og resten av gruppa di observerte fugler en hel dag da dere var på feltarbeid, og at dere har tatt notater fra kamuflasjeteltet (se tabell).

Drøft i gruppa hvordan dere kan bearbeide disse resultatene og hvordan dere kunne ha presentert observasjonene i feltrapporten? Hvilke illustrasjoner ville dere brukt og hvilke atferder hos fuglene ville dere særlig lagt vekt på å forklare?

 

Tidspunkt (ca.)

Art

Observert antall og atferd

08.00

Svartbak

8 stk., aktive, spiste fisk på land

08.00

Fiskemåke (?)

Mange, minst 20, hylte og skreik, i flukt

08.40

Mink (!)

Skremte alle måkene, svømte langs land

09.15

En flokk ender, stokkender?

Fløy hurtig over bukta, ca. 15 stk.

10.05

Småfugler (lerker?)

4–5 stk., spiste i taren som lå langs stranden. Vi ser disse gjennom hele ettermiddagen, av og til én, andre ganger 3–4 stk. De liker seg her.

11.00

Matpause i teltet

Kari har makrell i tomat på brødskiva.

12.15

Lakseand

Et par, flotte! Hann og hunn, dykker etter mat

12.25

En falk (vandrefalk)

Fløy hurtig over bukta, lakseendene fløy av sted

14.10

Svartbak

2 stk., satte seg på skjæret, den ene står på ett bein! Dovne fugler.

14.15

Falken kom tilbake

Fløy hurtig over bukta, måkene stakk av.

14.30

Ærfugl

6 stk. 4 hanner, 2 hunner. Dykker. Hva spiser de? Svømmer over bukta, forsvinner bak odden.

15.10

En sjark kommer mot land, en haug med måker følger etter

Måkene skriker og plukker opp fiskeavfall.

15.30

Måker, fiskemåker, svartbak, gråmåke, sildemåke?

Mange, minst 50, flere arter. En har gule bein og svarte vinger. Ligger på vannet i bukta, noen sitter på skjæret. Lager mye lyd. For et måkeliv!

16.10

Falken kom enda en gang

Fløy hurtig over bukta, måkene lettet og hylte som besatt.

16.30

Nå gidder vi ikke mer

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for