Fagstoff

God regnskapsskikk for små foretak

Publisert: 25.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Stortinget i skumring

Små aksjeselskaper, større enkeltmannsforetak og større ansvarlige selskaper må følge bokføringsloven og ha god bokføringsskikk. I tillegg må de følge god regnskapsskikk for små foretak (GRSS). Det vil si at små virksomheter både er regnskapspliktige og bokføringspliktige.

Folk i gangen
Fotograf: Stig Stasig
 

Hvilke virksomheter må følge god regnskapsskikk for små foretak?

Det finnes over 150 000 foretak i Norge i kategorien små aksjeselskaper, større enkeltmannsforetak og større ansvarlige selskaper. Vi kaller dem små foretak, og de må innfri to av tre vilkår:

 • salgsinntekt under 60 millioner kroner
 • balansesum under 30 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte: 50 årsverk

Et foretak som for eksempel omsetter for under 60 millioner kroner og har eiendeler på under 30 millioner kroner, men har mer enn 50 ansatte, er et lite foretak i denne sammenhengen. Over 90 % av aksjeselskapene kommer inn under kategorien små foretak, og de må følge god regnskapsskikk for små foretak (GRSS)

Hva er GRSS?

De omtalte små foretakene er alle regnskapspliktige og skulle i utgangspunktet følge regnskapsloven. Denne loven er nokså omfattende, og små foretak kan derfor velge å bruke de forenklingene som er innarbeidet i god regnskapsskikk for små foretak.

Formålet med forenklingene er å redusere kostnadene ved å utarbeide årsregnskap og årsberetning. Informasjonsbehovet som brukerne av slike regnskaper har, er et annet enn ved større foretak. Brukerne kan være eierne, det offentlige eller forretningsforbindelser, det vil si alle som har interesse av å vurdere regnskapet.

Det er Norsk Regnskapsstiftelse som utarbeider god regnskapsskikk for små foretak. Virksomhetene er regnskapspliktige. Regnskapsplikt innebærer plikt til å registrere og dokumentere regnskapsopplysninger og å utarbeide årsregnskap (resultat, balanse og noter) og årsberetning.

Aksjeloven

Lenke

Alle aksjeselskaper må følge aksjeloven. Loven omhandler blant annet

 • hva et aksjeselskap er
 • stiftelsesdokument, vedtekter og aksjeinnskudd
 • registrering i Foretaksregisteret 
 • krav til egenkapital og utbytte
 • salg av aksjer/forkjøpsrett/eierskifte 
 • generalforsamling og møteregler
 • selskapets styre, ledelse og revisor
 • sammenslåing med andre selskaper eller oppdeling av selskapet