Fagstoff

Likviditetsbudsjett

Publisert: 18.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Telle penger

Nå skal vi se hva et likviditetsbudsjett er. Det er et viktig budsjett, ettersom vi her får oversikt over hvor mye penger vi til enhver tid rår over. Uten penger kan vi ikke drive noen bedrift. Vi snakker om pengereserve eller likviditetsreserve.

 

Hva er et likviditetsbudsjett?

Vi må sette opp et driftsbudsjett for å kunne utarbeide et likviditetsbudsjett. Grunnen er at det ene budsjettet bygger på det andre. Mens driftsbudsjettet har fokus på inntekter og kostnader, bruker vi innbetalinger og utbetalinger i likviditetsbudsjettet. Vi må ta utgangspunkt i inntektene for å kunne budsjettere innbetalingene. Det samme gjelder kostnadene og utbetalingene.

Se sammenlikningen mellom driftsbudsjettet og likviditetsbudsjettet nedenfor:

Driftsbudsjett og likviditetsbudsjettDriftsbudsjett og likviditetsbudsjett
Opphavsmann: Oddvar Torgersen
 

Forskjellen mellom inntekter og innbetalinger er bare en tidsforskyvning. Det vil si at hvis kundene har 30 dagers betalingsbetingelser, vil salget vårt i januar bli til innbetalinger i februar, osv. Se skissen nedenfor:

Salg i månedInnbetales i måned
  februarmarsapril
januar750 000750 000  
februar830 000 830 000 
mars790 000  790 000

 

En annen forskjell mellom inntekter og innbetalinger kan være merverdiavgift. Det skjer når omsetningen vår er avgiftspliktig. Vi legger da til merverdiavgift på prisene. I så fall ville oversikten ovenfor sett slik ut:

Salg i månedInnbetales i måned
  uten mva
med mvafebruarmarsapril
januar750 000   937 500937 500
  
februar830 0001 037 500 1 037 000 
mars790 000   987 500  987 500

 

Vi må altså budsjettere alle innbetalingene fra kundene for hele året, måned for måned. På samme måte må vi budsjettere alle utbetalingene til leverandørene for hele året, måned for måned. Vi må også ta med utbetalingene til personalet (lønn) og andre faste kostnader. Her må vi ikke glemme utbetalinger til å dekke merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, avdrag på lån osv.


Likviditetsbudsjett for VVS-spesialisten

Dette er vist i oversikten for firmaet VVS-spesialisten nedenfor. Oppsettet gjelder januar og februar måned. Vi tar utgangspunkt i bankinnskuddet i begynnelsen av perioden. Når vi regner ut summen av alle innbetalinger minus summen av alle utbetalinger, får vi et innbetalingsoverskudd (eller -underskudd) for perioden. Dersom vi legger til eller trekker fra bankinnskuddet i begynnelsen av perioden, finner vi bankinnskuddet i slutten av perioden. Dette beløpet blir IB i neste periode.

VVS-spesialistenjanuarfebruar
IB på bankinnskuddet per første dag i måneden50 000100 000
Innbetalinger fra kundene1 300 0001 275 000
– utbetalinger til vareleverandører600 000575 000
– utbetalinger til personale/lønn250 000250 000
– utbetalinger for andre faste kostnader340 000350 000
– utbetalinger til ev. mva. og avdrag60 00050 000
= +/– Innbetalingsoverskudd eller innbetalingsunderskudd
           i perioden
50 00050 000
= UB på bankinnskuddet per siste dag i måneden100 000150 000

 

En slik oversikt må lages for alle måneder. Dette er enkelt å gjøre i et regneark, og vi kan da vise utviklingen grafisk. Kontroller også tallene mot grafen nedenfor:

 LikviditetLikviditet
Opphavsmann: Oddvar Torgersen
 

Forskjell mellom driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Her følger en oversikt over hva som hører hjemme i et driftsbudsjett, og hva som hører hjemme i et likviditetsbudsjett. Tallene er hentet fra Morten og Minoos support.

Driftsbudsjett

Likviditetsbudsjett

Salgsbudsjett (inntekter)

 
275 000

Innbetalinger fra kunder
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

300 000
Varekostnadsbudsjett25 000

Utbetalinger til leverandører
Bygger på salgsbudsjettet, men er justert for tidsforskyvning og merverdiavgift

27 000

Faste kostnader

 • Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift
 • Administrasjonskost
 • Renter

 

90 000

118 000
10 000

Utbetalinger av faste kostnader og annet

 • Tar hensyn til utbetalingstidspunktet
 • Inklusive eventuell merverdiavgift
 • Avdrag
 • Investeringer, kapitalutviding og låneopptak
 • Momsoppgjør, betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, feriepenger, firmaskatter og utbytte
Sum utbetalinger av faste kostnader og annet
223 000
 • Avskrivinger
28 000
 • Ikke avskrivinger
0
Resultat+ 4 000Likviditetsoverskudd/-underskudd+ 50 000


Legg særlig merke til forskjellen mellom inntekter og innbetalinger og mellom kostnader og utbetalinger.