Fagstoff

Kontoer i regnskapet

Publisert: 10.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Abacus

Her skal vi se hvordan de ulike postene i regnskapet får tildelt kontoer, med navn og kontonummer. Vi skal også lære om kontoplan.

Utdrag av kontoplanUtdrag av kontoplan
Opphavsmann: NKI Forlaget
 

Gutt med datamaskin
Fotograf: Ilja Hendel
 

Konto og kontonummer

Noen ganger er det oversiktlig å nummerere postene i et budsjett:

 1. Inntekter
 2. Lommepenger
 3. Mobil
 4. osv.

Dette er særlig tilfellet når det gjelder regnskap, ettersom det kan bli svært mange poster. Noen regnskap har over 50 poster, andre har flere hundre. Vi bruker samme nummer i regnskapet som i budsjettet.

Hver slik post kaller vi konto, og hver konto får et kontonummer.

Kontoplan

Oversikten over alle kontoene kaller vi kontoplan. Den gir en systematisk oversikt over hvor vi skal føre bilagene. Kontonumrene er ekstra viktige når vi skal føre regnskap på data.

Vi skiller mellom kontoer som hører hjemme i resultatregnskapet og i balansen. Vi gjør det ved å bruke såkalte kontoklasser:

 • Klasse 1 Eiendeler
 • Klasse 2 Egenkapital og gjeld
 • Klasse 3 Inntekter
 • Klasse 4 Varekostnader
 • Klasse 5 Lønn
 • Klasse 6 Administrative kostnader
 • Klasse 7 Administrative kostnader
 • Klasse 8 Renter, finans og skatt

Som du ser, er klassene 1 og 2 knyttet til balansen, mens klassene 3–8 er knyttet til resultatregnskapet. Nummeret på kontoklassen utgjør det første sifferet i et kontonummer som normalt har fire siffer. For eksempel er alle 3000-kontoene ulike typer inntektskontoer.

Nedenfor følger en oversikt der vi har satt kontoklassene i et system: 

Balanse
Eiendeler Egenkapital
og gjeld
Klasse 1 Klasse 2

 

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Klasse 4  Varekostnader Klasse 3  Inntekter
Klasse 5  Lønn  
Klasse 6  Administrative kostnader  
Klasse 7  Administrative kostnader  
Klasse 8  Renter, finans og skatt  

 

Nedenfor har vi satt inn diverse kontoer med navn og nummer.

Balanse
Eiendeler Egenkapital og gjeld
Kontonummer Kontonavn Kontonummer Kontonavn
1200 Inventar  2000 Egenkapital
1230
Varebil    
1460
Varelager  2200 Gjeld
1920
Bank    

 

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Kontonummer Kontonavn Kontonummer Kontonavn
4300 Varekost  3000 Salg
5000
Lønn    
6300
Husleie  
6800
Telefonkostnad    

 

Ung mann med bærbar
Fotograf: Marius Knutsen
 

En kontoplan:Norsk Standard - kontoplan 

Norske bedrifter bruker stort sett en standard kontoplan som kalles Norsk Standard kontoplan (NS 4102). Ved hjelp av lenka ved siden av (velg kontoplan i menyen til venstre) henter du fram et eksempel på en enkel kontoplan. Hvor mange siffer er det i hvert kontonummer?

Hvordan kontoplanen er bygd opp

1  Eiendeler (klasse)

12  Transportmidler (gruppe)  

123 Biler (undergruppe)

1231 Bil 1     

1232 Bil 2

Her ser du kontoklasse 1, eiendeler, men vi bruker også kontogrupper (i dette tilfellet kontogruppe 12 for transportmidler). En godsbil er en eiendel som hører hjemme i klasse 1. Videre hører den hjemme i gruppe 12, som er transportmidler, og i undergruppe 123, som er biler. Én bil kan da få kontornummeret 1231, en annen 1232 osv.

En annen kontogruppe kan være 14. Klasse 1 er eiendeler, mens kontogruppe 14 gjelder varelager.

Nedenfor viser vi noen av de mest brukte kontogruppene.

Balanse
Eiendeler Egenkapital
og gjeld
Kontogruppe-nummer Kontogruppe-
navn
Kontogruppe-nummer Kontogruppe-
navn
11 Bygg  20 Egenkapital
12
Varer og driftsmidler  21 Forpliktelser
14
Varelager  22 Langsiktig gjeld
15
Kundefordringer  23-29 Kortsiktig gjeld

 

Resultatregnskap
Kostnader Inntekter
Kontogruppe-nummer Kontogruppe-
navn
Kontogruppe-nummer Kontogruppe-
navn
43 Varekost  30 Salg
50
Lønn  36 Husleieinntekter
63
Husleie  
68
Telefonkostnad    
81 Rentekostnader 80 Renteinntekter

 

Det er til stor hjelp å følge en slik standard når vi skal føre regnskap. Vi kan registrere kontoplanen i et regnskapsprogram. Ved å bruke riktig konto blir bilaget (hendingen) styrt inn på rett plass i regnskapet. På den måten blir en rapport (utskrift) over resultatregnskapet eller balansen korrekt. Det vil si at alt kommer i riktig rekkefølge.

I et regnskapsprogram er det nummeret på kontoen som er viktigst, ikke selve navnet. Men det er lurt å bruke et kontonavn som gir deg best mulig informasjon om hvilken type konto det er snakk om.

I tillegg til at kontoene har nummer og navn, har de en kode for merverdiavgift, mva (moms). På den måten sørger programmet for at vi får riktig merverdiavgift.