Fagstoff

Politiske og juridiske arbeidsbetingelser

Publisert: 11.09.2012, Oppdatert: 28.06.2017
Stortinget

Lovverk og styresett i et land kan ha mye å si for en bedrifts suksess. Det er politiske beslutninger som danner grunnlaget for lover og regler, og disse kan påvirke bedrifters konkurranseevne både positivt og negativt. Men bedriftene må uansett forholde seg til de lover og regler som gjelder til enhver tid. 

Bilde av Norges lover med klubbe.Lovverket setter rammer for alle bedrifter. 

Bilde av en plakat ved matbutikken Centra på Høvik, hvor det står at butikken er midlertidig stengt grunnet skadedyr.Butikker taper penger når de må holde stengt.

Statlig påvirkning

Med politiske og juridiske arbeidsbetingelser mener vi lover og regler som påvirker en bedrift. Disse arbeidsbetingelsene skapes og endres gjennom regjeringens budsjetter, gjennom subsidier og skattenivå, gjennom avgifter som innføres eller fjernes, og så videre. Staten iverksetter en rekke tiltak som kan skape lettere eller vanskeligere arbeidsbetingelser for en bedrift. Slike tiltak må hver enkelt bedrift holde seg orientert om og ta høyde for.

Mattilsynet som eksempel

Mattilsynet regulerer restaurantvirksomheten i landet vårt. De håndhever et svært strengt regelverk som tvinger selv den minste restaurant til å følge omfattende regler for hygiene og arbeidsforhold ved tilberedning av mat. Sett fra et kundeperspektiv er dette betryggende og en fordel, men for bedriften skaper reglene også merarbeid og tilleggsutgifter. Dersom et serveringssted bryter regelverket, kan konsekvensen i verste fall være at bedriften blir midlertidig eller permanent stengt.