Oppgave: Felt

Feltarbeid: Undersøkelse av forurensningsgraden til en bekk

Publisert: 26.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Vannprøve

Her skal vi se hvordan vi kan gjøre feltarbeid i en bekk, hvor graden av forurensing registreres ved hjelp av flere ulike metoder.

Klassifiseringsskjema med registrering av forurensningsindikatorer i vann. Skjermdump.Klassifiseringsskjema.  

 

 

 

 

Personer som samler organismer i en bekk. Foto.Feltarbeid i bekk.  

 

 

 

Bekk med forurensende skum. Foto.Skumdannelse.  

 

 

 

 

Vekst av grønnalger i bekk. Foto.Algevekst.  

 

 

 

 

Steinbunn i bekk. Foto.Ren steinbunn i god strøm.  

 

 

 

 

Stillestående vann med skum. Foto.Bakevje med skum.  

Innledning

Vi kan finne ut en del om statusen til en bekk, det vil si hvor forurenset eller forsuret bekken er, med enkle målinger og observasjoner av:

 • Gutt og jente vurderer vannprøve i elv. Foto.Vannprøver i bekk. lukten på vannet
 • skumdannelsen
 • vannets utseende
 • bunnens utseende og begroing
 • bunndyr og artssammensetning av disse
 • utslipp, søppel og skrot i og ved vannforekomsten
 • vannets surhetsgrad, pH-verdi

For hver av disse egenskapene kan det gis følgende klassifisering fra 1 til 4:

 • Klasse 1 = lite forurenset
 • Klasse 2 = moderat forurenset
 • Klasse 3 = markert forurenset
 • Klasse 4 = sterkt forurenset

Utstyr

Du trenger: syltetøyglass, hvitt ark til å holde bak glasset, skjema og skrivesaker, stangsil, pinsett, lupe, hvit plastbakke, vannprøveflaske, oppslagsbøker eller hefter om dyr i vann og vassdrag, klassifiseringsskjema og utstyr til å måle pH (på skolen).

Framgangsmåte

 1. Merk av på et kart hvor undersøkelsesstasjonene ligger.
 2. Beskriv området.
 3. Bruk skjemaet og klassifiser hver av egenskapene ved vassdraget. Fyll syltetøyglasset med vann fra bekken. Lukt på vannet.
 4. Hold papiret bak og vurder fargen på vannet.
 5. Se om vannet er uklart og har partikler.
 6. Gå langs bekken, og observer om det er skumdannelser. NB! Skumdannelse fra forurensinger danner gjerne luftige, blåhvite eller brunaktige skumdotter. I fosser/stryk kan det dannes naturlig skum som er tett og brunhvitt.
 7. Fyll vannprøveflasken, og bring den til skolen for å måle pH der (kan også gjøres med en gang).
 8. Studer bunnen i bekken for å se hvordan steiner er bevokst (se skjemaet).
 9. Noter om det er søppel, skrot, utslipp av kloakk og lignende i og ved bekken.
 10. Fyll plastbakken med vann.
 11. Rot med stangsilen i bunnen av bekken der det er mulig, og før innholdet over i plastbakken. La det stå rolig en liten stund, og du vil se smådyrene begynne å bevege seg.
 12. VanninsektSteinfluelarve  Finn ut hva slags dyr det er. De du ikke klarer å bestemme tar du med i glasset tilbake til skolen.
 13. Vurdering av endelig forurensingsgrad: Finn gjennomsnittstallet for alle egenskapene, men hold pH-målingen utenfor. Bruk skjemaet og begrunn hvordan du vil klassifisere bekken på grunnlag av alle målingene og observasjonene. Foreslå forsuringsklasse på grunnlag av pH-målingen.
 14. Sammenlign resultatene fra ulike lokaliteter langs samme vassdrag, og prøv å vurdere hva de eventuelle forskjellene kan komme av. 1 2
Relatert innhold