Fagstoff

Administrative sikkerhetstiltak

Publisert: 04.01.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Full beredskap i Karl Johans gate

I tillegg til fysiske og tekniske sikkerhetstiltak er det viktig med opplæring av de ansatte i bruk av sikkerhetsutstyr. Gode rutiner og beredskapsplaner hører også med når bedriften skal sikres best mulig.

 

Administrative sikkerhetstiltak

Med administrative sikkerhetstiltak mener vi for eksempel

 • rutiner for evakuering ved brannalarm
 • instrukser for bruk av vernesko og annet sikkerhetsutstyr på arbeidsplassen
 • opplæring i bruk av brannvernutstyr
 • holdninger til sikkerhet blant de ansatte
 • beredskapsplaner

Det hjelper lite hvis du installerer moderne brannslokkingsapparater og overvåkingskameraer i bedriften din, men glemmer å lære opp de ansatte i å bruke dem. 

Ledelsens ansvar

Den løpende sikkerhetsvurderingen er ledelsens ansvar. Ledelsen kan ivareta sikkerheten ved å ansette en egen sikkerhetsansvarlig.

Den sikkerhetsansvarlige følger med på at bedriftens risikoanalyser alltid er oppdatert. For eksempel kan hun gjøre det ved å ha møter med de ansatte med jevne mellomrom. Sammen kan de vurdere sikkerhetstiltakene og sette i verk nye tiltak dersom konsekvensene og sannsynligheten for innbrudd e.l. har økt. 

Sikkerhetsrutiner

En bedrift bør jevnlig gjennomføre sikkerhetsøvinger. Et slikt tiltak kan være nødevakuering av alle ansatte fra bygget. Det bør være øving minst to ganger i året.

I prinsippet skal alle ansatte kjenne til hvor nødutganger og slokkingsutstyr er plassert. Det finnes regler om dette i brannvernlovgivningen. Informasjon og opplæring av de ansatte er helt nødvendig for å tilfredsstille loven.

Andre enkle sikkerhetsrutiner kan være

 • vektere som kontrollerer at alle dører er låst, og at vinduer er lukket for natta
 • regelmessig rengjøring av kaffeautomater for å forhindre brann. Dersom de ansatte selv gjør dette, kan de signere på et skjema ved kaffemaskinen med dato for gjennomført rengjøring