Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 11.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ikon for måloppnåelse i faget 

Kapittelet Segmenter og målgrupper bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for Markedsføring og ledelse 1:

«Eleven skal kunne gjøre rede for krav til segmenter, segmenteringskriterier og segmenteringsstrategier på ulike markeder.»

«Eleven skal kunne segmentere og foreslå aktuelle målgrupper for en organisasjon.»

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med å nå dette målet.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse

Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse

Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

Du forstår hva et segment er.

Du skjønner i grove trekk hva segmenter og målgrupper er, men du klarer ikke å forklare hva som skiller disse to begrepene.

Du vet navnene på de tre segmenteringsstrategiene. For hver kategori kan du også nevne noen relevante kriterier.

Du klarer å nevne iallfall ett relevant eksempel for de fleste fagbegrepene i kapittelet. Du kan også forklare noen av begrepene.

Du kan finne noen eksempler på segmenter og målgrupper i aktuelle medietekster, men du strever med å segmentere et marked på egen hånd.

Du behersker de fleste begrepene om segmentering og segmenteringskriterier.

Du skjønner i grove trekk hva segmenter og målgrupper er, men du skiller ikke alltid mellom de to begrepene.

Du vet navnet på de tre segmenteringsstrategiene og kan gjøre rede for hva som skiller dem. For hver kategori kan du også nevne relevante kriterier.

Du kan belyse fagbegreper med minst ett eksempel fra kapittelet eller fra media.

Du kan dele opp et marked i segmenter, og du er i stand til å finne noen målgrupper. Segmenteringen du gjør, er ikke nødvendigvis spisset optimalt med tanke på et konkret oppdrag.

Du behersker alle begrepene om segmentering og bruker ord og uttrykk riktig når du snakker om segmentering.

Du vet hva segmenter og målgrupper er, og du kan forklare hva som skiller disse to begrepene.

Du vet navnet på de tre segmenteringsstrategiene og kan gjøre rede for forskjellene mellom dem. For hver kategori kan du også nevne relevante kriterier.

Du kan nevne en rekke eksempler både fra kapittelet og fra media når du forklarer hva segmenter og segmenteringsstrategier er.

Du klarer å dele opp et marked i segmenter på en hensiktsmessig måte, og du er i stand til å finne målgruppen(e) bak et segment.