Fagstoff

Hva truer og påvirker biomangfoldet?

Publisert: 07.12.2011, Oppdatert: 17.09.2018
Myrgrøfting i Klæbu, Sør-Trøndelag

Det er mange årsaker til tap av biomangfold. Den viktigste årsaken er at leveområdene til mange arter ødelegges ved fysiske inngrep. Andre trusler mot biomangfoldet kan være forurensning, klimaendringer, høsting og introduksjon av fremmede arter.
Jordbruk, skogbruk og utbygginger av ulike slag (boligfelt, industri, veier) bidrar mest til å endre arealene.

Tre norgeskart med fargekoding.Tap av villmarkspregede områder i perioden 1900 – 2003. 

En tråler ligger ved kai bak politisperring.November 2005: den spanske tråleren Garoya Segundo ligger i arrest i Tromsø, mistenkt for ulovlig blåkveitefangst.

Fragmentering

Et betydelig problem er at mye natur går tapt bit for bit, såkalt fragmentering av landskapet. Det er vanskelig å si at akkurat den skogteigen eller den bekken er avgjørende. Men den samlede effekten av at mange skoger blir hogd og mange bekker blir forurenset eller lagt i rør, blir ofte for stor. Når det blir for langt mellom hvert egnede levested, vil artene få problem med å spre seg, og det blir fare for innavl. Denne effekten kommer i tillegg til at leveområdene blir færre og mindre.

Stans i tradisjonell bruk av kulturlandskapet kan også føre til at viktige naturtyper og artene som lever der, blir borte. Dette gjelder særlig planter og insekter.

Arealendringer som gjør at biomangfoldet forsvinner (se vedlagte presentasjon)

  • Tap av villmarkspregede områder 
  • Lukking, senking og planering av elver og bekker 
  • Utbygging og utretting av elver 
  • Oppdyrking og intensivert bruk av jordbruksareal 
  • Utbygging og gjengroing i fjellet 
  • Utbygging og gjengroing ved kysten 

Utbygging og gjengroing ved kysten. Tjøme i 1911 og 2004.

Marihøne. Foto.Harlekinmarihøne, også kalt monstermarihøne, er en ny art som kan true artsmangfoldet i Norge. Marine økosystemer er utsatt for stort press som følge av overfiske, forurensning og havforsuring. I sørlige deler av landet er forsurede vann og vassdrag fortsatt et problem for fisk og andre organismer i vann.

Klimaendringene vil føre til at leveområder endres, og at nye arter etablerer seg. En del av disse artene kan det kanskje bli hyggelig å få på besøk. Men mange kan gjøre skade på avling, være sykdomsspredere og/eller fortrenge de opprinnelige artene.

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Faglig

Tverrfaglig

Aktuelt stoff