Fagstoff

Sammendrag av populasjonsutvikling

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 14.08.2018

Befolkningsutvikling. Illustrasjon. 

Sammendrag

  • Individer av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kalles en populasjon eller en bestand.
  • Populasjonsdynamikk er studiet av en arts utbredelse og antall.
  • Antall individer som holder til i et område, avhenger av fødsel og innvandring, som øker antallet, og død og utvandring, som minsker antallet.
  • Bæreevnen er det maksimale antallet individer som kan leve på et avgrenset område.
  • Eksponentiell vekst kalles også ukontrollert vekst og har en j-formet vekstkurve.
  • Tetthetsavhengig vekst kalles også vekst mot bæreevne og har en s-formet vekstkurve.
  • Sykliske svingninger finnes hos arter som formerer seg raskt, og vekstkurven har form som en M.
  • Det biologiske mangfoldet er jordas variasjon av livsformer og omfatter millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffene deres og området de lever i. 
  • Innenfor én og samme art er det arvelig variasjon både mellom individene og mellom forskjellige populasjoner.
  • Arealinngrep, men også forurensning, klimaendringer og fremmede arter regnes som de største truslene mot biologisk mangfold i Norge. Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område.