Fagstoff

Lukket og åpen kommunikasjon

Publisert: 22.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kultur og konflikt 7

Muligheten for forståelse, manglende forståelse eller misforståelse avhenger av hvilke holdninger de møtende personene har i forhold til hverandre. Vi skal se på to muligheter, lukket og åpen kommunikasjon:

1.    Lukket kommunikasjon
Kommunikasjonen blir lukket dersom partnerne ikke åpner for intersubjektiv produksjon av mening. Dersom de holder seg til sine egne forforståelser eller stereotypier om de andre, skjer det ikke noen horisontsammensmelting. Den som bare tar imot det som bekrefter tidligere stereotypier, beholder sine fordommer. Vi har tidligere kalt fordommer for frosne stereotypier. De har en tendens til å bli selvoppfyllende profetier.

Manglende åpenhet kan føre til fastlåste oppfatninger av verden omkring, roller og institusjoner. Resultatet blir ofte mistillit og mistanke, som kan utvikle seg til etnosentrisme, og det som verre er: rasisme og vold.

2.    Åpen kommunikasjon
I dette tilfellet går partnerne inn i en intersubjektiv «jeg» – «du» relasjon som åpner for produksjon av mening. Partnerne åpner sine forståelseshorisonter. Det kan føre til at tidligere forforståelser, stereotypier og fordommer blir satt til side. I stedet blir forforståelser, stereotypier og fordommer spilt mot hverandre gjennom handlinger, tale og refleksjoner for å teste ut gyldigheten av kulturelle forforståelser, kulturelle selvforståelser og erfaringsposisjoner.

Tidligere forforståelser blir utfordret og konfrontert med andre forståelser og fortolkninger. Det åpnes for en prosess der individet forsøker å finne en gyldig forståelse sammen med den andre. Det er en utprøvning eller testing av hverandres forforståelser i møte med den andre.

Samtalepartnere som er åpne overfor hverandre, forsøker å trenge inn i hverandres meningsuniverser. Det gjøres ved å tolke tegn og meldinger som blir kommunisert både verbalt og ikke-verbalt. Produksjon av ny mening blir da mulig. Siden mening er konstruert i samspill mellom mennesker, åpner kommunikasjonen for en horisontsammensmeltning eller felles produksjon av mening.

Møtet mellom mennesker som åpner seg for hverandre, skaper grobunn for nye meninger, nye holdninger, nye innsikter og ny identitet.

Dersom begge partene tilhører det samme språksamfunnet, vil produksjonen av mening lettere finne sted. Dersom man deler kontekst, tidligere erfaring og relasjoner til andre mennesker, er det lettere å oppnå intersubjektiv forståelse.

Men dersom partnerne ikke deler det samme formelle språk, finnes det som regel et uformelt språk som kan aktiviseres: kroppsspråk, kroppstegn, enkle ytringer som kan tolkes av den andre. Alle mennesker har språk som gjør det mulig å søke en felles plattform av tegn og meldinger som kan bidra til meningsproduksjon.

Om kroppsspråk
Leverandør: NRK
 

Eksempel
Det er fullt mulig å dele felles glede over samme fotballkamp selv om tilskuerne tilhører mange ulike språk- og kultursamfunn. Selv om de ikke kan forstå hverandres språk, kan de dele opplevelsen og kaste seg om halsen på hverandre, le og rope.

På samme måten er musikk en uttrykksform som kan deles på tvers av språk og kulturgrenser.

En liten bemerkning til slutt: Det er ikke alltid at mennesker sikter på forståelse. Av og til uttrykker en seg uklart med vilje for å åpne for ulike tolkninger og tvetydighet. Mange politikere og andre er dyktige til å omgå direkte spørsmål som dreier seg om kontroversielle saker.