Fagstoff

Veien

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Trafikk  

De ulykkene som det er flest av i vegtrafikken, er møteulykker, utforkjøringer og påkjørsel av myke trafikanter.

Myke trafikanter 

Gangs- og sykkelsti Gang- og sykkelvei
Opphavsmann: Tone Georgsen
  

 

MidtdelerMidtdeler
Fotograf: Fredrik Solstad

Myke trafikanter er trafikanter som ikke er beskyttet og ikke har motor, for eksempel gående, syklende og skiløpere. 

 

Et viktig trafikksikkerhetstiltak for å hindre at myke trafikanter blir påkjørt, er å skille dem fra de harde trafikantene. Det vil si at det må bygges flere gang- og sykkelveier. Men du kan likevel se syklister i veibanen til tross for at det er sykkelvei ved siden av. Det kan skyldes at gang- og sykkelveiene ikke blir godt nok stelt, slik at det ligger grus i veibanen. Derfor er det ikke nok bare å bygge gang- og sykkelveier, de må vedlikeholdes på en slik måte at de blir brukt. 

Midtdeler 

Å skille motgående trafikk er et godt tiltak for å unngå møteulykker mellom biler. Det kan skje med midtdeler, eller det kan legges inn et felt med busker og gress mellom kjørebanene når det bygges ny vei. Hvis veien er for smal, er det vanskelig å bygge midtdeler, for kjørefeltene blir for smale til at utrykningskjøretøy kommer forbi. Derfor må man i mange tilfeller gjøre veien bredere. 

Rumlelinjer

Rumlelinjer er veimerking som forårsaker støy i bilen om man kjører på oppmerkingen. Slike linjer kan også brukes som et skille mot motgående trafikk. Da får bilføreren et varsel dersom han kommer over i motsatt kjørefelt.

Autovern

For å hindre utforkjøringer kan det settes opp autovern ut mot siden av veibanen, eller man kan bruke rumlelinjer også her. Et annet viktig tiltak er å gjøre sideterrenget til veien mykt, slik at den som kjører utfor, har større mulighet til å unngå skader. 

Rundkjøringer 

Rundkjøring
Fotograf: Trond J. Strøm
 

 

 

vinter
Opphavsmann: Tor Erik Schrøder

 

 

Et farlig punkt i veisystemet er kryss. I T-kryss med innkjøring på forkjørsvei kan det skje alvorlige ulykker. Da er rundkjøringer et godt alternativ. En rundkjøring kan skape flere uhell, men de alvorlige ulykkene blir borte. De uhellene som skjer i rundkjøringer, er som oftest bare små metallskader. 

Dersom man bygger færre store parkeringsarealer i byene og øker kollektivtilbudet, vil antallet biler inn mot sentrum og dermed antallet ulykker gå ned. 

Veien om vinteren 

Om vinteren skal veiene brøytes og strøs. Det er satt krav til hvordan arbeidet skal foregå, alt etter hvilken status veien har. Gjelder det en hovedvei, får den bedre vintervedlikehold enn en mindre trafikkert sidevei.

Statens vegvesen overvåker nøye hvor det skjer ulykker. Er det steder som oftere er utsatt for ulykker enn veinettet ellers, kan det settes i verk utbedringer. Det kan være at veien legges om, at fartsgrensen på stedet reduseres, at svinger rettes ut, eller at veien blir bredere. Det skal være tydelig merket hvordan veien går, slik at overraskelser unngås.

Når det bygges nye veier, skjer det etter en standard og etter en forventet trafikkutvikling i årene framover.