Fagstoff

Trafikk og transport

Publisert: 18.10.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Introduksjonsvideo «Trafikk og transport». Opptak ved Norsk Teknisk Museum.
Leverandør: Amendor AS

Nå skal du få lære om ulike trafikksikkerhetstiltak i norsk transport. Først skal vi definere noen begreper, så vil vi ta for oss myndighetenes plan for sikkerhetsarbeidet i norsk transport. Visjonen om null drepte eller hardt skadde i norsk transport er viktig i sikkerhetsarbeidet. 

Transport

VeiAutovern er et trafikksikkerhetstiltak
Opphavsmann: Knut Erik Knudsen

 

Med transport mener vi forflytning av mennesker eller gods fra et sted til et annet. Dette kan skje ved hjelp av motoriserte framkomstmidler eller ved at du transporterer deg selv på sykkel eller med dine egne føtter. 

Trafikk

Med trafikk mener vi forflytning av et transportmiddel, for eksempel bil, tog, skip, fly, sykkel eller våre egne bein. Så lenge vi lever, er vi trafikanter i en eller annen form. Det kan være når vi forflytter oss i jobben eller på fritida. 

All trafikk er forbundet med en viss risiko. Vi sier at risiko er sannsynligheten for at noe uønsket skal skje som konsekvens av en uheldig hending. 

For å redusere risikoen iverksettes det trafikksikkerhetstiltak. Veitrafikken er ofte det første vi tenker på, men innenfor alle transportformer blir det satt i gang trafikksikkerhetstiltak.


Nasjonal transportplan

Vi har en overordnet plan for hvordan norsk transport skal utvikles i framtida, og hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal settes i verk. Denne planen kalles Nasjonal transportplan og er rullerende. Det vil si at den utvikles videre med fem års mellomrom. Den planen som gjelder i dag, har en planperiode fram til 2019. Planen omhandler alle de fire transportformene sjø, bane, luft og vei og gir langsiktige føringer for hvilke trafikksikringstiltak som skal iverksettes. 

Søylediagram
Opphavsmann: Bjørn Norheim
  

Hvert år blir mange drept eller skadd i norsk transport, og de fleste blir drept eller skadd i ulykker på vei. De siste årene har antallet drepte ligget på mellom 200 og 250 mennesker og antall hardt skadde på cirka 12 000. Når hver dødsulykke koster samfunnet rundt 30 millioner kroner, skjønner man fort at dette er et samfunnsproblem.

Nasjonal transportplan har derfor en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i norsk transport uansett om transporten skjer på hjul, skinner, kjøl eller vinger. Det kalles nullvisjonen. Denne visjonen blir ofte brukt innenfor veitransporten, men den gjelder alle transportformer. 

Nullvisjonen

Når vi skal redusere ulykkesrisikoen i transporten, må det settes i verk tiltak som gjør norsk transport tryggere. Vi skal se nærmere på en del slike trafikksikkerhetstiltak innenfor alle transportformer, men mest handler det om veitransporten, siden risikoen er størst der. Du velger selv ved å klikke på det transportmiddelet du vil lære mer om. 

Skip   
Tog   
fly   
tungbil