Oppgave

Modernismens mange "ismer"

Publisert: 17.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål

Les fagsiden "Modernismens mange 'ismer'" og svar på spørsmålene.

 

  1. Vi kan bruke begrepet modernisme på to måter. Forklar kort.
  2. Hva har de ulike modernistiske kunstretningene og strømningene felles?
  3. Nevn noen av disse strømningene.
  4. Hvilke faser er det vanlig å dele den modernistiske perioden inn i?
  5. Nevn noen sentrale tidligmodernister.
  6. Hvordan prøvde høymodernister som Virginia Woolf og James Joyce å skildre virkeligheten?
  7. Hva slags litteratur finner vi i Norge i første halvdel av 1900-tallet?
  8. Klikk deg inn på den språk- og litteraturhistoriske tidslinja  og velg perioden "Nyrealisme og modernisme". Les sidene sju til ni, og utdyp deretter svaret du ga på spørsmål 6.
  9. Hva er postmodernisme et samlebegrep for?

Tilleggsoppgave:

Finn ut mer om en av de modernistiske retningene som er nevnt i fagteksten, og presenter den kort (skriv ett til to avsnitt; ha med to-tre konkrete eksempler).

Relatert innhold