Fagstoff

Opphavsrett

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Opphavsrett

Opphavsretten er sentral i denne delen om kommunikasjon og samhandling. Den som har levert et åndsverk har rettighetene til det som er produsert. Det er ikke etisk riktig å «stjele» eller «plagiere» det som andre har opphavsrett til.

 

Opphavsretten gjelder ikke bare tekster i snever forstand, men også tekster i vid forstand som lyd, bilder, film, dataprogrammer og databaser.
 
Den som har opphavsretten har eneretten til å fremstille eksemplarer av det og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Derfor kan det også ligge viktige økonomiske interesser bak. Den som har opphavsretten kan gi sitt tilsagn til kommersiell utnyttelse av åndsverket ved å gi lisens til den som er villig til å betale for det.

Plagiering betyr at du utgir andres arbeid som ditt eget uten tillatelse. Først stjeler du, så lyver du. Det regnes for fusk og er i den akademiske verden strengt forbudt. Det er ikke lov å verken skrive av, kopiere eller bruke «klipp og lim» fra elektroniske ressurser uten at du oppgir hvor informasjonen er hentet. Men dersom kilder og referanser angis klart og redelig, er det lov å benytte dem i begrenset omfang. Æres den som æres bør.

Dersom tekster, musikk eller filmer skal publiseres videre offentlig, må det innhentes samtykke fra opphavsmannen eller -kvinnen.

Oppgave

Se dette klippet (8 min.) om problematikken rundt rettigheter innenfor musikkbransjen og svar på spørsmålene.

Sampling og rettigheter
Leverandør: NRK

  1. Hva er sampling?
  2. I hvilken sammenheng nevnes Madonna?
  3. På hvilken måte har hiphop-musikken aktualisert spørsmål om rettigheter?
  4. Hva er presedens? I hvilken sammenheng brukes begrepet?