Fagstoff

Etiske utfordringer

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 12.09.2012
Etikk

Studiet av kommunikasjon og kultur, inkludert språk, er studium med mennesket som studieobjekt. Det reiser flere særskilte vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger.

Å bygge skip i åpen sjø
Som forsker og observatør kan du ikke stille deg helt utenfor det du observerer, for du er selv en del av prosessen. Den østerrikske filosofen Otto Neurath har sammenlignet situasjonen med å bygge om et skip i åpen sjø (Føllesdal, Walløe, og Elster 1996). Du har ikke noe fast punkt, du kan ikke sette båten på land for å reparere den. En forsker, og det gjelder selvsagt også en kommunikasjonsforsker, er selv en del av kommunikasjonen og vil påvirke prosessen.

Det gjelder også når vi bruker vitenskapelige metoder i datainnsamling. Derfor kreves det at vi gjør rede for vårt utgangspunkt, vår rolle i forhold til det eller de som studeres og kommenteres. Litt selvkritikk er på sin plass. En god regel er å prøve å se seg selv utenfra. Hvordan oppfattes jeg av de menneskene jeg omgås og kommuniserer med?

Er vi interessert i å forstå hvordan andre tenker og mener, eller er vi mest interessert i å fremme våre egne synspunkter? Stiller vi ledende spørsmål, slik at de svarene som gis, egentlig bare er «ekko» av våre egne meninger? Her kan det være på sin plass å repetere det som tidligere er sagt om åpen og lukket kommunikasjon.