Fagstoff

Valg av metode

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ved datamaskinen

Formålet og problemstillingen vil være viktig ved valg av metode for datainnsamling (Holme og Solvang 1996). Når vi studerer kommunikasjon og samhandling, hvilken metode er det best å bruke - den kvantitative eller kvalitative?

Kvantitative metoder

FolketellingFolketellingen fra 1769 er et eksempel på kvantitativ metode

Dersom en ønsker et overblikk for å gjøre sammenligninger, kan kvantitative metoder være til hjelp.

Telling og måling er vanlige kvantitative metoder. Det kan for eksempel gjøres med en spørreundersøkelse. Resultatet av forskningen vil være tall, gjerne fremstilt i tabeller, grafer og statstikker.

Kvalitative metoder

intervju. Foto.Intervju er et eksempel på en kvalitativ metode 

Vi skal her ikke drøfte nærmere slike metoder, siden det for vårt formål oftest vil være mer relevant å bruke kvalitative metoder. En kvalitativ metode er en metode for å innhente data hvor man istedenfor å undersøke et stort antall forekomster av et fenomen, konsentrerer seg om færre forekomster som man til gjengjeld undersøker grundigere og dypere.

Vanlige kvalitative metoder er intervjuer, observasjon, deltakende observasjon, tekstanalyse, samtale- og diskursanalyse. Med begrepet tekstanalyse kan vi her tenke på det utvidete tekstbegrep som omfatter ord, bilder og lyd. Vi kan altså undersøke dokumenter, foto, filmer, lyd og musikk som allerede foreligger, eller vi kan gjøre et feltarbeid for å samle data. En undersøkelse kan godt gjennomføres som et gruppearbeid. Det er da viktig å fordele oppgaver til alle deltakerne.

Under et feltarbeid må vi delta i den gruppen av mennesker vi skal undersøke, for eksempel ved observasjon, deltakende observasjon eller intervju. Formålet må være å samle inn dokumentasjon som kan brukes i en senere analyse.

En kvalitativ metode vil, i motsetning til en kvantitativ metode, kjennetegnes ved nærhet til forskningsobjektet. Forskeren kommer nær de personer, eller de tekster han eller hun vil studere. Under et individuelt intervju kommer man svært tett innpå den som intervjues. Under et gruppeintervju spiller sosiale relasjoner innen gruppen en rolle. Observasjoner og dokumentanalyse kan øke avstanden til kilden for opplysningene.