Fagstoff

Metode

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Ved datamaskinen

Hvordan skal vi gå frem for å samle materiale til drøfting av problemstillingen? Vi trenger en metode, eller en kombinasjon av flere metoder.

Å samle inn data

I kompetansemålene i forhold til kommunikasjon står det:

  • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
  •  samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det

«Datainnsamling» er et misvisende ord. Data som vi skal bruke til oppgaven, ligger ikke klar til å «samles inn». Faktisk må vi «konstruere» data1 . Det er derfor det er så viktig å ha en klar, avgrenset og presisert problemstilling. Når vi vet hva vi vil, så er det lettere å finne frem til hva vi trenger for å løse oppgaven.

Samtaleanalyse

To jenter som snakker med tomme snakkebobler. Foto.  

Dersom vi skal foreta en samtaleanalyse, må vi finne frem til en samtale som egner seg for analyse, og som vil bidra til å gi et svar på problemstillingen vi har formulert. Vi må også tenke på hvordan dataene skal samles inn.

 

  • Skal vi lage en film?
  • Gjøre et lydopptak?
  • Foreta en observasjon av en naturlig samtale?
  • Eller skal vi bruke en film som allerede er laget og foreta en analyse av den eller enkelte sekvenser i filmen?

Dersom vi skal analysere en samtale, må vi vurdere om den skal være helt åpen eller om vi skal gi samtalepartnerne et konkret tema de skal samtale om? Skal samtalen transkriberes – dvs. skrive ned med kodene som er introdusert i forrige del, for nærmere analyse?

Dersom vi skal foreta en samtaleanalyse, må vi også tenke over hva slags data vi er ute etter.

  • Skal vi studere både verbal og ikke-verbal kommunikasjon?
  •  Er det f. eks. ordvalg som er i sentrum, symmetri, maktsignaler, språkfunksjoner eller tilbakemeldingssignaler, turtaking og overlapping?
  •  Er det kroppsspråket: mimikk, gester, kroppsholdning?
  •  Er det paralingvistiske signaler, slik som for eksempel stemmebruk, tonehøyde, lydstyrke, rytme og bruk av pauser?

Fortolkning av det  vi observerer

person som ser og lytterPerson som observerer og tolker

Å samle inn data betyr å sette ord på de observasjoner vi gjør. Vi må finne passende begreper som kan brukes i forhold til teorier og målsetting for studien. Data skapes gjennom en fortolkende prosess. Vi tolker våre observasjoner. Vi må finne begreper og formuleringer ut fra det vi studerer. Vi må sette navn på det vi observerer. «Data er begrepsfestet observasjon»2 .

Vi ser det vi vil se. Det betyr at vi hele tiden gjør et utvalg av den informasjonsstrømmen som finnes i våre observasjoner. Vi har tidligere sagt at vi «konstruerer» virkeligheten. Forskeren tilskriver mening til sine observasjoner (ut fra sin referanseramme). Fortolkninger å «produsere mening». Det er slik vi «produserer» data.