Fagstoff

Avgrensning

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 28.07.2017
Flerkulturelt miljø

Skal vi studere kommunikasjon og samhandlinger, er det viktig å foreta en avgrensning. Kulturforskjeller er et meget vidt begrep. Det omfatter forskjeller mellom Norge og Kina, østlandet og vestlandet, lege- og pasientkultur, lærer og elev, fastboende og innflyttere, gutter og jenter og ulike aldersgrupper.

Eksotiske antrekkKlesskikker 

Eksotisk matMattradisjoner 

Religiøse klesdrakterReligiøse skikker 

MusikkMusikktradisjoner 

pekefingerbarneoppdragelse 

MaoriHilseskikker

Kulturbegrepet

Kulturbegrepet kan også brukes beskrivende om noe som karakteriserer en gruppe, eller dynamisk - vår stadige nyfortolkning av situasjonen i møte med andre.

Hva vil vi utforske?

Hva er det egentlig vi vil utforske? Her må vi gjøre valg. Det kan da være lurt å se på hva vi har muligheter for å finne noe ut av i løpet av den tiden vi har til rådighet. Vi har neppe mulighet til å dra til Kina og lære oss kinesisk for å forstå hvordan kinesere tenker og snakker. Her følger noen forslag:
 

Minoriteter i klassen
Men vi har kanskje noen etniske minoriteter i klassen, eller kanskje du selv tilhører en minoritet? Da kan vi for eksempel planlegge et gruppearbeid der de ulike elevene sammen kan bidra med noe fra sin egen bakgrunn i et felles opplegg som kan presenteres for klassen.

Hilseskikker

Vi kan søke noen temaer på Internett som det kan være morsomt å arbeide med. For eksempel kan vi finne ut hvordan folk fra ulike land hilser på hverandre. Hva sier de? Hvordan oppfører de seg? Tar de hverandre i hånden? Setter de håndflatene mot hverandre? Eller bukker de? Hvem bukker de for? Skal de berøre hverandre, eller skal kroppskontakt unngås? Hvilke ideer ligger bak de ytre skikkene?

Kleskultur og mattradisjoner
Er kleskultur og moter et tema? Matkultur? Spiseskikker? Hvor finner vi stoff om det? Kan vi foreta observasjoner i klassen eller i samfunnet omkring?

Musikk og musikkformer
Musikk og musikkformer er også et spennende felt. Sang, rytmer, dans og bevegelse. Hvordan er det med berøring eller ikke-berøring?

Religiøse tradisjoner
Forholdet til religion og livssyn er et vidt tema som er sentralt i forhold til kultur og kommunikasjon. Her kan det være spennende tema å utforske videre, for eksempel ulike ritualer i forbindelse med livsfasene: barnedåp, konfirmasjon, inngåelse av ekteskap/partnerskap, sykdom og helbredelse, død og begravelse. Kanskje vil vi utforske religiøse klesdrakter?

Barneoppdragelse 
Barneoppdragelse i ulike kulturer kan være et tema. Hvilken plass har ungdom i familien? I storfamilien? Hva er likt og hva er forskjellig? Hvordan skjer endringer?

Se dette filmklippet for å finne noen innfallsvinkler.
Kulturforskjell og barneoppdragelse
Leverandør: NRK
 

 

Analyse av film eller TV-program
Er analyse av en film eller et fjernsynsprogram et aktuelt studietema? Hvilken film og hvilket program vil vi se nærmere på?

Samtaleanalyse
Kanskje vil vi foreta en samtaleanalyse? Kan det være en ide å ta opp en samtale og analysere hva som sies? Eller kanskje lage en film? Film er et flott redskap for å studere både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

Kommunikasjon mellom ulike generasjoner
Kommunikasjon mellom eldre og yngre mennesker kan være et tema. Men også her må det foretas en avgrensing. Hvilke eldre? Hvilke yngre mennesker? I hvilke situasjoner?

Hvordan begynne?

Innenfor fagfeltet kommunikasjon og kultur er det et vell av ideer å velge mellom. Men vi må avgrense hva vi vil studere, analysere og presentere. Avgrensingen er kanskje det viktigste «grepet» en må gjøre for å komme i mål med oppgaven.

Det kan være god hjelp å starte med en idémyldring i en gruppe, diskutere hva som er gjennomførbart, hvilke ressurser vi har og hvordan vi skal gå frem.

Det er også alltid lurt å formulere på papir de ideene vi kommer frem til, de avgrensingene vi må gjøre, og de kildene vi kan bygge på, osv.