Fagstoff

Språkhandlinger

Publisert: 27.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Facebook Network

Vi har sett tidligere i dette kapitlet at man i pragmatikken er opptatt av språk som handling. Kommunikasjonen ses som en intensjonell handling mellom aktører.

I kommunikasjonen ønsker en å uttrykke noe, påvirke, få en annen til å utføre en handling eller komme med respons.

Vi delte språkhandlingene inn i fem klasser etter hva som er deres kommunikative poeng: konstativer, direktiver, kommissiver, ekspressiver og klassifiseringer. I samtaleanalysen kan en gjerne trekke inn disse synspunktene og se om replikkene kan klassifiseres i noen av disse klassene.

I eksemplet vårt kan vi se at første setning er en utsagnssetning som kan klassifiseres som et konstativ: «Vi skal se bilde av en russebuss – Sodomitten.»

Replikk 5: «Hvordan var russetida?» Og 7: «Var det ikke noen fest før det? Er det riktig?» er spørresetninger som kan klassifiseres som direktiver.

Replikk 2: «Jeg skal ikke gå inn på det.» er et kommissiv, JO legger premisser for fremtidig handling (som for øvrig ikke ble fulgt opp).

Replikk 12: «!Jøss!» er tydelig en ekspressiv, muligens også 11: «!Nei, det var den ikke (latter)..» siden den uttrykkes med emfatisk trykk og latter om kan skyldes en følelsestilstand.

Vi finner ikke klassifiseringer i denne samtalesekvensen.

 

Avslutningsmarkører
Avslutningsmarkører signaliserer at den som har tur vil avslutte samtalen. Ofte brukes ord som «okei», «ja vel», «vi snakkes», «vi holder kontakt». Den andre forstår da at det er tid for avskjed.

 

Fordypningsoppgaver
Bruk nedenstående oppgaver der dere kan bruke stoffet som er presentert i dette kapitlet. Kan utføres som individuelle oppgaver eller som gruppeoppgaver.

 

 

 

Litteraturliste
Glomnes, Eli. 2001. Alt jeg kan si. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
Hasund, Ingrid Kristine. 2006. Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget.
Manne, Gerd og Hazel Helleland. 1991. Kommunikasjon i språkundervisningen. Oslo: Fag og kultur.
Svennevig, Jan. 2009. Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. 2. utgave. Oslo: Cappelen akademisk forlag.