Fagstoff

Forståelse i menneskelige møter

Publisert: 22.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kultur og konflikt 5

I møtet med andre mennesker med andre forståelseshorisonter må man være åpen for gjensidige justeringer og tilpasse sine horisonter til hverandre. Dette kaller kommunikasjonsforskeren Gadamer horisontsammensmeltning.

To mennesker forstår hverandre når de har fått sine horisonter til å smelte sammen, dvs. de er blitt enige. Gadamer sier at forståelse er en kunst.

Vi har evnen til å klatre over våre egne horisonter og se inn i andres horisonter. Denne evnen gir mulighet til å skape intersubjektiv forståelse i situasjoner der vi møter andre med andre kulturelle og språklige universer, med andre meninger og symboler. (Intersubjektiv betyr mellom subjektene-personene.) Det er denne evnen som gjør horisontsammensmelting mulig i interkulturelle møter. Evnen til empati, å sette seg selv i den andres sted, er nøkkelen til å forstå at andre kan oppleve verden og livet på andre måter enn oss selv.
interaskjonInteraksjon Refleksjon 
Forståelsesfasen – fase 2 – står sentralt i denne modellen. Det er i interaksjonen – møtet mellom horisonter – at nyskapningen skjer gjennom kommunikasjon, handlinger, språkspill, bruk og produksjon av ting, bruk av symboler og nyskapning av mening. Refleksjonen bidrar til fortolkning, testing av grenser, skapelse av identitet og nye relasjoner.