Fagstoff

Å leve i ulike verdener

Publisert: 15.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
En ung mann ser seg selv i speilet

Kultur har med familie, kjønn, alder, språk, etnisitet, nasjonalitet, politikk, religion og mange andre forhold å gjøre. Vi skal se på hvordan slike forhold definerer oss.

Figuren nedenfor illustrerer tydelig at vi blir identifisert i relasjoner til andre mennesker, familie, venner, etniske grupper og nasjoner. Alle kategoriene vi har nevnt relaterer til det utvidede kulturbegrepet vi har brukt i denne fremstillingen.

EGO

Hvis vi skifter synspunktet fra å være identisk med seg selv til det å dele en identitet med andre, blir det sosiale og kulturelle aspektet enda tydeligere.

Gruppeidentitet og multiple identiteter
fellesskapFellesskap

Som mennesker deltar vi i en rekke forskjellige gruppefellesskap. Vi har tilhørighet, ikke bare i et fellesskap, men i mange på én gang, der vi står i relasjoner til andre mennesker. Vi deltar faktisk i ganske komplekse, overlappende og foranderlige fellesskap. De ulike gruppefellesskapene gjør krav på oss på forskjellige måter, og av og til kan vi oppleve motstridende krav.


Eksempelet Anne

Kvinne skriver på tavle.foto.Lærer 

Anne er lektor på en videregående skole i Norge. Hun har en yrkesidentitet som lektor. Den har hun felles med andre lærere i videregående skole. Hun er derfor med i Norsk lektorlag som er en fagforening for lektorer i norsk skole og andre med embetseksamen av høyere grad eller mastergrad.

Anne har gjennom lektorlaget også samarbeid med andre lektorer i Europa gjennom Comenius-programmet som arbeider for utveksling av elever i EU-land. Slik tilhører Anne en gruppe lektorer med internasjonale forbindelser. Disse lektorene har ulike identiteter. De tilhører fellesskap som Anne ikke deltar i – religiøse, politiske, etniske og mange andre grupperinger.

Som innbygger i en bydel i Stavanger har hun felles interesser med andre som bor i den bydelen og protesterer mot bompengeringen. Som venstrevelger deler hun politiske interesser med folk over hele landet. Disse politiske interessene deler hun ikke nødvendigvis med sine naboer, dersom de stemmer Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet eller SV.

Som medlem av Metodistkirken har hun noe felles med metodister – ikke bare i Norge, men i hele verden. Men dette fellesskapet inkluderer ikke nødvendigvis naboene, partifellene, kollegene, eller for den saks skyld medlemmer av hennes egen familie.

Anne kan på samme tid være mor til fire barn, ektefelle til sin mann, søster til sin bror, tante til åtte barn, norsk statsborger, av tysk ætt på farssiden, norsk bondeslekt på morssiden, kristen metodist, liberal venstrevelger, vegetarianer, historiker, lektor, skribent, feminist, heteroseksuell, forkjemper for homofiles rettigheter, teaterelsker, miljøaktivist, datafrik, svømmer og elsker av jazz-musikk.
 
Hvilken identitet har Anne? Svaret er alle sammen. Hun har, i likhet med oss alle, mange identiteter – på fagspråket plurale identiteter eller multippel identitet. Anne må velge hva hun vil prioritere mellom alle disse tilhørighetene akkurat her og nå. Vi må alle velge hvilken betydning vi vil tillegge hver av våre relasjoner i den situasjonen vi er i. Våre valg i dag vil også ha innvirkning på våre fremtidige valg.

 

Stuart Hall om identitet

Det kan sies mer om kulturell identitet. Kulturteoretikeren og sosiologen Stuart Hall hevder at en person som lever i et komplekst samfunn, som for eksempel vår globaliserte verden, kan være bærer av multiple identiteter, endog motsetningsfylte identiteter.

Identitet blir et bevegelig gjestebud som blir formet og forandret kontinuerlig i forhold til måtene vi er representert eller tiltalt på i det kulturelle system som omgir oss… Inni oss er det motsigelsesfylte identiteter som trekker oss i forskjellige retninger, slik at våre identifikasjoner stadig blir forskjøvet1. [oversettelse Øyvind Dahl]


Ifølge Hall er årsaken til at vi opplever oss selv som integrerte personer, til tross for motsigelsesfylte identiteter, dette at vi stadig bærer med oss våre egne fortellinger – narrativer - som vi konstruerer om oss selv. Dermed skaper vi stadig nye fortellinger om oss selv der tingene henger sammen.

Multiple identiteter eller motsetningsfylte identiteter er nyttige begreper i forståelsen av interkulturell kommunikasjon. Begrepene gir oss nemlig en forklaring på hvorfor særskilte temaer aktualiserer forskjellige identiteter i oss selv alt etter hvem vi snakker med, hva vi snakker om og hva som er konteksten for kommunikasjonen.


Les mer og gjør oppgaver

Andre identitetsmarkører