Oppgave

Virginia Woolf: Til fyret

Publisert: 22.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Portrett av forfatteren Virginia WoolfVirginia Woolf, omtrent 20 år gammel  

Introduksjon

Modernistiske forfattere forsøker ofte å skildre og problematisere forholdet mellom ytre og indre virkelighet. Høymodernister som James Joyce (1882–1941) og Virginia Woolf (1882–1941) prøvde å "sitere den menneskelige bevisstheten" i romanene sine. De ønsket å vise hvordan den tradisjonelle romanens realistiske skildringer strengt tatt var lite virkelighetsnære.

 

Et menneske tenker ikke alltid logisk, det handler ikke alltid etter klare og rasjonelle mål. Derfor kan et livsløp ikke skildres som en rekke hendelser som henger logisk og nødvendig sammen, mente modernistene. De syntes heller ikke at det var særlig virkelighetsnært å gjengi personenes tanker i ryddige, grammatisk korrekte setninger, for bevisstheten vår forholder seg ikke kun til logikk og resonnementer, men like mye til assosiasjoner, følelser og plutselige innfall.

 

Stream of consciousness

Et viktig mål for den modernistiske litteraturen ble da å gjenspeile hvordan den menneskelige bevisstheten fungerer, og dette fikk konsekvenser for selve romanformen. Både Joyce og Woolf brukte den såkalte stream of consciousness-teknikken: Tekstene deres gjengir bevissthetsstrømmen hos en eller flere personer; ytre handling og omgivelser skildres slik disse personene opplever dem.

 

Om boka

Romanen Til fyret ("To the Lighthouse") av Virginia Woolf kom ut i 1927. Den handler om familien Ramsay og noen personer som besøker dem på sommerstedet deres på Isle of Skye. Hendingene i boka strekker seg over en tiårsperiode, fra 1910 til 1920. Det er lite handling og dialog i boka, den gir oss for det meste tankene og observasjonene til hovedkarakterene.  De to viktigste karakterene er fru Ramsey og Lily Briscoe, en billedkunstner som er på besøk hos familien.

 

Oppgave 1

Se et videoklipp om Virginia Woolfs forfatterskap

I NRK-programmet Lesekunst 8 (nedenfor) får du høre om tre modernistiske romanforfattere, blant annet Virginia Woolf. Hun er den andre forfatteren i rekken som blir presentert. Du får vite mer om

 

 • to romaner av Virginia Woolf, Til fyret  og Mrs. Dalloway
 • hennes liv og forfatterskap
 • hva hun oppfattet som forfatterens oppgave
 • modernistiske trekk ved romanene hennes
Du kan løse oppgavene nedenfor også uten å ha sett programmet - men jobben din blir ganske sikkert enklere om du tar denne lille "omveien".

Lesekunst

er en programserie som er laget av NRK i samarbeid med høyere læresteder rundt om i Norge.

 

På NDLA finner du også et lesekunst-program om "lesebriller", det vil si om ulike måter å tolke tekster på.

Lesekunst 8: Modernismen  

Oppgave 2

Virginia Woolf: Til fyret (1927)

Les kapittel 1  i romanen og arbeid med spørsmålene.

 

 1. Lag et kort resymé av handlingen i kapittel 1. Hva skjer?
 2. Hvordan er fordelingen mellom ytre handling og bevissthetsstrøm (tankeskildring) i kapitlet?
 3. Virginia Woolf har uttalt at hennes mål som forfatter er å "undersøke et øyeblikk i en vanlig bevissthet på en vanlig dag". Hvordan stemmer dette med utdraget fra Til Fyret som du nå har lest?
 4. Både Joyce og Woolf ønsket å skrive en så realistisk litteratur som mulig. Hva er det disse to forfatterne legger i begrepet realistisk?
 

Oppgave 3

Komposisjon, fortellerteknikk og personskildring

Nærles kapittel 1 i romanen Til fyret.

 

 1. Hva slags åpning har romanen?
 2. Synsvinkelen skifter mellom ulike personer. Hvilke personer har synsvinkelen etter tur i kapittel 1?
 3. Hvilken person har synsvinkelen i det meste av kapitlet?
 4. Hva slags inntrykk av denne personen får du gjennom det du leser? Hva får du vite om alder og utseende? Hvilke holdninger og egenskaper hos personen kan du slutte deg til? 
 5. Woolf bruker en rekke syntaktiske virkemidler som senker tempoet i handlingen og som forsterker inntrykket av mer eller mindre springende tanker og assosiasjoner hos karakterene. Slike syntaktiske virkemidler er for eksempel parentesuttrykk, oppramsinger og utdypninger. Setningene kan dessuten være lange, med opptil flere leddsetninger og innskutte ledd. Finn eksempler i teksten!

 

Oppgave 4

Skriv selv

Prøv deg som modernist! Skriv selv en kort tekst der du bruker stream of consiousness-teknikken. Du skal skildre tankene til en person på en slik måte at leseren kan slutte seg til en eller flere egenskaper ved ham eller henne. Velg fritt om du vil skrive i første eller tredje person.