Fagstoff

Feltarbeid

Publisert: 04.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Fugleobservasjoner ved hjelp av teleskop.

Under feltarbeidet får vi brukt biologiske arbeidsmetoder og tilegnet oss mye kunnskap gjennom praktisk arbeid. Erfaringer, registreringer og materiell som samles under høstekskursjonen, gir verdifullt grunnlag for videre arbeid gjennom skoleåret. Mange opplever ekskursjonen som faglig motiverende og sosialt samlende – en fin, intens og engasjerende start på skoleåret!

Lærer i feltutstyr med tenkebobler.Planlegging av feltarbeid.  

 

 

Mange spiser middag ved langbord.Overnatting med selvhushold er positivt for teambygging og samarbeid. Kveldene kan brukes til både faglige og sosiale aktiviteter.  

 

 

To jenter se i stereolupe.Medbrakt lommelykt og stereolupe gjør det mulig å studere smådyr og plankton mens prøvene ennå er ferske, selv når man overnatter i en hytte uten elektrisitet.   

 

 

Kalesjetelt på ei myr.Et leirtelt kan være godt å ha både for utstyr, oppslagsverk og folk. Det hender nemlig at vi får krevende vær under feltarbeidet.  

 

 

Tre jenter med regnklær sitter i lynget.Vegetasjonskartlegging.  

 

 

To feltarbeidere måler og registrerer fisk.Registrering av lakseyngel.  

 

 

En ungdom ser i et mikroskop.Etterarbeid på laboratoriet. Her studeres planktontrekk og mudderprøver.  

 

 

To jenter ved labbenken. Foto. Jordprøver analyseres etter feltarbeid   

Planlegging

Alle som har biologi som fag, enten du er lærer eller elev, får en rask, spennende og intens start på skoleåret. Det er mye som må forberedes rett før vi skal ut på feltarbeid, men en del av forberedelsene må gjøres flere måneder i forveien.

Hva vil du undersøke?

Jente som blar i en flora.Det er ofte bruk for oppslagsverk og nøkler til artsbestemming.  Det er ofte bruk for oppslagsverk og nøkler til artsbestemming. Sentralt for feltarbeidet i biologi 1 er artskunnskap og systematikk. Vi skal bruke biologiske arbeidsmetoder til å samle inn og kartlegge organismer. Disse skal vi sammenligne og artsbestemme ved hjelp av kunnskaper fra systematikken. Gjennom året kan de erfaringene som vi får om tilpasninger og variasjon i ulike biotoper, og det materiellet og de data som blir samlet inn under feltarbeidet om høsten, gi nyttig inspirasjon og knyttes til mange deler av læreplanen.

Vi kan kartlegge hele økosystemer og se på sammenhenger (variasjon og tilpasninger), eller vi kan studere enkeltprosesser og arter i ulike biotoper.

 

Typer undersøkelser og organisering

Uansett hvilket ekskursjonsområde vi velger, er det mange undersøkelser og kartlegginger som kan gjøres. Det er positivt både for motivasjon og forståelse om de som skal gjennomføre undersøkelsene, får være med å prioritere. Alle trenger ikke å gjøre det samme. Noen av undersøkelsene kan fordeles mellom grupper som i etterkant deler sine erfaringer og sin rapport med alle. Når fysiske målinger, registreringer eller kartlegging er tidkrevende eller krever at man lærer seg prosedyrer og bruk av utstyr, kan det være nødvendig å fordele ansvarsområder. Samtidig må det avtales hvordan kunnskap og erfaringer skal deles i etterkant.

Rapporter

 • To jenter noterer i felten.Nøyaktige notater gir grunnlag til en god rapport. En felles: Grupper har egne ansvarsområder og leverer sine bidrag som til sammen utgjør en fullstendig rapport.
  Samskrive.ndla.no i verktøyfanen gjør det enkelt for flere å samarbeide om å skrive en rapport.
 • Grupper: Hver gruppe leverer fullstendig rapport.
 • Enkeltvis: Alle leverer en individuell, komplett rapport.

Form på rapporten

Omfang, form og innhold i rapporten må avtales før feltarbeidet tar til. Dette er viktig for at alle skal være bevisst sine ansvarsområder og verdien av nøyaktige notater fra feltarbeidet. 

Forberedelser og etterarbeid

 • Når ekskursjonsområdet er valgt og tidsrammen er klar, kan tidsskjemaer for de ulike aktivitetene settes opp.
 • Ansvarsfordeling: utstyr og målemetoder/undersøkelser
 • Utstyr: klargjøring og kalibrering av utstyr
 • Lære bruk av utstyr og oppslagsverk (innføring i systematikk)
 • Rapportskriving: avtale hvordan resultater og vurderinger skal dokumenteres og presenteres
 • Kart med fargekoder for bonitet.  Kart: Forstudier av ekskursjonsområdet på digitale kart kan gi mye nyttig informasjon om bonitet, høyde over havet, helning, berggrunn, avrenning, påvirkning med mer. I etterkant kan vi legge inn informasjon som ble funnet under feltarbeidet, og legge kart inn i rapporten som en del av dokumentasjonen. Bilder som blir tatt med mobiltelefonen, kan geotagges.
 • Overnatting, bespisning og transport
 • Objektsamling er ikke lenger et krav i læreplanen, men vi må tilegne oss kunnskap om arter fra ulike habitater og kunne klassifisering. Å jobbe med en objektsamling i forbindelse med ekskursjonen kan derfor være en nyttig arbeidsmetode for å oppnå disse kompetansemålene.
 • Etterarbeid: Jordprøver, planktontrekk, planter, insekter med mer kan være gjenstand for videre studier og klassifisering etter at vi har kommet tilbake til skolen. Rapportskriving, presentasjoner og objektsamling er også en del av det etterarbeidet som følger med en ekskursjon.