Fagstoff

Tekst og tidligere medier

Publisert: 19.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Da Vincis notisbok

Med ordet tekst, mener vi oftest ord som er skrevet eller trykt. Det kan også være en libretto – teksten til et operastykke, et sitat fra en bok, et dikt eller en tekstmelding. Her står tekst i motsetning til illustrasjon eller lyd.

I denne artikkelen skal vi se på tekst og tidlige medier.

Ordet tekst kommer av det latinske ordet «texere» som betyr «å veve». Det er også det som ligger til grunn for ordet «tekstil». Tekst er altså noe som binder sammen som en vev. Når vi tenker på denne måten, er vi inne på hvilken funksjon en tekst har. Da forstår vi at det er ikke bare skriftlige tekster som kan binde sammen. Derfor brukes også det utvidete tekstbegrepet som innbefatter blant annet bilde, musikk, lyd og tale.

Ulike teksttyper kan også brukes samtidig. En film kan for eksempel inneholde både tale, lyd, musikk foruten levende bilder. Slike sammensatte tekster kalles også multimodale tekster.
Innenfor tekstanalysen brukes også begrepet sjanger som er en norm for hvordan en tekst skal utformes og til en viss grad hva den skal inneholde.

Billedkunst, retorikk, musikk og film kan benytte seg av ulike sjangere med særskilte normsett. Sjangere kan også blandes for bestemte formål, som vi har sett. Vi skal her ikke gå nærmere inn på tekstanalyse som ble behandlet i KK1 og behandles nærmere i KK2, men konsentrere oss om mediene, deres muligheter og begrensinger.

Tidlige kommunikasjonsmedier

Inka-folket i Sør-Amerika hadde ikke noe skriftspråk. Men som alle andre mennesker, både i historisk tid og i nåtiden, hadde de behov for å meddele seg til hverandre også når de ikke møttes ansikt til ansikt. De kunne da sende løpere – sendebud – med beskjeder.

inkaløperInkaløper
Fotograf: Egil Eikvil
Selv om inkaene ikke hadde utviklet skriftspråket, hadde de stor innsikt i astrologi og studerte stjerner og planeter for å forutsi årstidene. De designet kompliserte terrasser, veier og bygninger som vekker beundring også i dag.

Machu PicchuMachu Picchu De utviklet også et komplisert kodesystem ved hjelp av snorer med kulørte knuter, quipu, knyttet sammen. Hver knute varierte i størrelse og farge og kunne representere sauer og lamaer. 

  QuipuInkaenes Quipu 
I Midtøsten, Asia og i Europa ble det brukt ryttere som kunne formidle muntlige eller skriftlige beskjeder så hurtig som mulig. Bruk av røyksignaler som ble sendt opp fra strategiske steder, var også en måte å meddele seg på, blant annet brukt av inkaene.

Peruvian Inca IndianRøyksignaler
Fotograf: akg-images

I vikingtidens Norge ble viktige beskjeder formidlet ved hjelp av bål på varder langs kjente ruter. Snorre forteller at det ble satt opp veter (ildvarder) på høye fjell slik at en kunne se fra den ene til den andre. Hvert distrikt fikk sin vardevakt. Når det kom fiendtlige skip, kunne folk varsles. «Folk sier at på syv netter gikk hærbudet fra søndste veten til det nordligste tinglaget på Hålogaland.»

Ild Ildvarder
Mange afrikanske etniske grupper brukte trommene for å formidle lydsignaler fra landsby til landsby. I motsetning til røyksignaler, kunne disse formidles gjennom skogsområder der man ikke kunne se hverandre. Rytme, gjentagelse og tone var koder som kunne tolkes i verbale språk.

Eksemplene ovenfor viser at mennesker har funnet funksjonelle løsninger på kommunikasjonsbehovene sine også før skriften og formidlingen av beskjeder ved hjelp av nedtegninger ble vanlig.

Oppgave

Gjør rede for ulike kommunikasjonsmedier som ble brukt før skriften ble oppfunnet.

Finn ut

  1. Hva slags medier urfolk og enkelte stammegrupper rundt omkring i verden fremdeles bruker for å kommunisere med hverandre, uten bruk av skrift.
    Nyttige søkeord kan være: indigenous people, ways of communication, whistled language
  2. Philippides var en av verdens mest kjente budbringere. Hvem var han?  Hva bygger historien om ham på?
  3. Hvordan oppstod uttrykket "Don't Kill the Messenger"?