Oppgave

Analyse og sammenlikning av to dikt

Publisert: 08.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave 1

Analyse av diktet «Hvilket rom har bare plass til én».

Portrett av forfatteren Gro DahleGro Dahle  

Gro Dahle (f. 1962) skriver litteratur for både voksne og barn.

I denne oppgava skal du arbeide med diktet Hvilket rom har bare plass til én? av Gro Dahle.

 

Om tekst og forfatter

 • Hva er tittelen på diktsamlinga teksten er hentet fra?
 • Når blei denne diktsamlinga gitt ut?
 • Hva slags tekster er det Gro Dahle skriver? Finn ut litt mer om henne, for eksempel på Wikipedia eller på litteratursidene til Dagbladet.

Førsteinntrykk og oversikt

 • Brukslyrikk, sentrallyrikk, allmenn tekst, personlig tekst, sanglyrikk, boklyrikk: Hvilke «merkelapper» passer? Grunngi svaret ditt.
 • Hvor mange avsnitt er diktet delt opp i?
 • Den første delen av diktet kan minne om ei gåte for barn, men så blir tonen mer alvorlig. Hvor er det tonen skifter? Skjer endringa brått eller gradvis?
 • Hva tror du diktet handler om? Oppsummer førsteinntrykket ditt i éi setning.

Nærlesing

 

Hent fram spørsmåla

Avsnitt 1 og 2

 • Det første avsnittet gir oss tre tenkelige svar på spørsmålet i tittelen, men alle tre svara er feil. Hvilken funksjon har avsnittet?
 • I avsnitt to får vi løsninga som jeg-personen har i tankene. Hva er rommet som bare har plass til én person?
 • Finn to bilder som dikteren bruker for å skildre dette rommet. Hvilken egenskap ved rommet er det bildene framhever?

Avsnitt 3

 • I avsnitt tre henvender jeg-personen seg til et «du». Hva slags forhold kan det være mellom disse to personene, tror du? Finn «bevis» i teksten som underbygger svaret ditt.
 • «Jeg» og «du» ser ut til å ha ulike forventninger til forholdet mellom dem. Gjør kort rede for disse forventningene. Bruk egne ord.

Avsnitt 4

 • I avsnitt fire får vi vite hvordan «jeg» og «du» til vanlig kommuniserer med hverandre. Hva for et bilde bruker dikteren for å karakterisere denne kommunikasjonen?
 • Hva forteller dette bildet om nærhet og avstand mellom personene? Forklar.
skjul

 

 

Oppsummering

 • Har du fått bekreftet førsteinntrykket ditt, eller tolker du nå teksten på en annen måte? Hva vil du nå si er temaet forfatteren tar opp?
 • Hva tror du forfatteren vil formidle gjennom denne teksten? Svar kort.

 

 

Oppgave 2

Analyse av diktet «Ord over grind».

Portrett av forfatteren Halldis Moren VesaasHalldis Moren Vesaas  

 

Halldis Moren Vesaas (1907–1995) var en kjent norsk lyriker og gjendikter av klassiske europeiske drama. Fotografiet ovenfor er tatt i 1987.

Diktet Ord over grind av Halldis Moren Vesaas er hentet fra samlinga I ein annan skog som kom ut i 1955.

 

Førsteinntrykk og oversikt

 • Finn noen adjektiv som kan beskrive grunnstemninga i teksten.
 • Hva tror du diktet handler om? Svar med éi setning.
 • Gjør kort rede for hvordan diktet er bygd opp. Stikkord her er strofer, rim og rytme.
 • Brukslyrikk, sentrallyrikk, allmenn tekst, personlig tekst, sanglyrikk, boklyrikk: Velg merkelapper for diktet og forklar hvorfor de passer.

Nærlesing

 • Diktet handler om forholdet mellom to personer. Hva slags metafor (bilde) bruker forfatteren for å vise hvor nært forholdet er mellom de to?
 • Hva slags forhold tror du dikteren skildrer? Er det snakk om vennskap, et kjæresteforhold, et forhold mellom forelder og barn? Eller sier diktet noe om mellommenneskelige forhold generelt? Prøv å grunngi svaret.
 • Hvordan har jeg-personen opplevd møtene med den andre?
 • Det står ikke nevnt direkte i diktet hvorfor jeg-personen vil eller må «bo alene i huset sitt». Kan du tenke deg noen grunner?
 • Finn ett eller to sitater fra teksten som viser at jeg-personen er fornøyd med situasjonen og med forholdet til den andre.

Oppsummering

 • Oppsummer: Hva er det diktet handler om? Hva skal det fortelle oss?

 

Oppgave 3

Sammenlikning av to dikt.

I denne oppgava skal du sammenlikne dikta Ord over grind av Halldis Moren Vesaas og Hvilket rom har bare plass til én? av Gro Dahle.

 

 • Hva er det de to dikta har felles tematisk?
 • Halldis Moren Vesaas bruker grinda som bilde på grensa mellom jeg-personen og den andre. Også Gro Dahle bruker et liknende bilde. Finn det.
 • Bildebruken i de to dikta er ellers ganske forskjellig. Hvilket dikt inneholder mange ulike bilder? Og hvilket dikt bygger i all hovedsak på ett grunnleggende bilde?
 • Også tonen i dikta er ulik. Hvilken jeg-person virker mest fornøyd med situasjonen sin? 
 • Forholdet mellom «jeg» og «du» er forskjellig i de to dikta. Forklar.
 • Tekstene har svært ulik ytre form. Gjør rede for forskjellene.
 • Passer den ytre forma som dikterne har valgt, til innholdet og stemninga de vil formidle?

Noen ganger vil vi helst være så nær hverandre som mulig!

Fotografi av to unge som held rundt kvarandre   

Oppgave 4

Skriv eller presenter muntlig.

Velg ei av disse oppgavene:

 

 • Skriv en artikkel der du presenterer og sammenlikner dikta «Ord over grind» av Halldis Moren Vesaas og «Hvilket rom har bare plass til én?» av Gro Dahle.
 • Trenger vi alle et rom helt for oss selv? Hvor stort må i så fall dette rommet være? Er vi dømt til å være aleine innerst inne, eller er dette noe vi velger? Og kan vi egentlig forstå hverandre fullt ut? Skriv et essay der du reflekterer over ett eller flere av disse spørsmåla. Trekk gjerne inn tekstene til Gro Dahle og Halldis Moren Vesaas og/eller bruk egne eksempler. Lag ei overskrift som gjør leseren nysgjerrig, og som peker mot hovedpoenget ditt.
 • Skriv ei fortelling eller et dikt. Stikkorda for teksten er kommunikasjon, grensesetting og kjærlighet. Husk å finne en god tittel.
 • Lag manus og PowerPoint-presentasjon til et bildekåseri om temaet «nærhet og avstand». Velg tittel selv.
Relatert innhold

Faglig