Fagstoff

Psykososialt miljø

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
På vei til barnehagen

Med psykososialt miljø mener vi hvordan vi har det sammen med andre. Hvordan er de mellommenneskelige forholdene hjemme, på skolen, i barnehagen og i fritidsmiljøet – og hvordan opplever vi dem?
En rekke indre og ytre vilkår har betydning for hvordan vi trives, kommuniserer og samarbeider. Summen av disse vilkårene skaper det psykososiale miljøet som er så viktig for den psykiske helsa vår. Og en god psykisk helse er viktig for å mestre livet!

Et godt psykososialt miljø kjennetegnes av

 • trygghet
 • vennlighet
 • imøtekommenhet
 • innlevelsesevne
 • god kommunikasjon
 • glede
 • respekt
 • utviklingsmuligheter

Venner Venner   

Som barne- og ungdomsarbeider er du pålagt å arbeide for at barn og unge har det godt i barnehagen og på skolen. Dersom du ser at et barn har det vondt, skal du gripe inn og hjelpe barnet.

Det er den subjektive opplevelsen til hver enkelt som avgjør om miljøet i barnehagen, på skolen eller på arbeidsplassen kan kalles godt eller dårlig. Om bare én person synes at miljøet i vennegjengen er dårlig, så er det slik – selv om de andre opplever miljøet som godt.

 

«Utfrysing», mobbing og diskriminering er tegn på et dårlig psykososialt miljø.

Det psykososiale miljøet endrer seg etter hvem som er til stede. Dessuten spiller det en vesentlig rolle hvilke følelsesmessige erfaringer deltakerne har med seg.

 

 • Hvordan har vi det for eksempel hjemme?
 • Har vi et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene og søsknene våre?
 • Hvilket forhold har barnet til de voksne i barnehagen, på skolen eller i ungdomsklubben?

Det er mye som kan gi oss «skjev» ballast på livsferden. Traumatiske opplevelser som ulykker, dødsfall, sykdom, seksuelle overgrep, vold og rusproblemer kan føre til at vi får problemer senere. 

Fysiske forhold, som for eksempel inneklimaet i klasserommet eller på arbeidsplassen, kan også virke inn på det psykososiale miljøet. God luft, godt renhold og passe temperatur i rom vi oppholder oss i, skaper trivsel.

Du kan lese mer om psykososialt miljø og psykisk helse på nettstedet Psykisk helse i skolen.

Utfordringer til deg