Fagstoff

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Gerbera i hender

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har vansker med å lære, eller barn og unge som har en vanskelig oppvekstsituasjon.

bildet viser barn som sitter å jobber med et spill - i gruppeGruppeaktivitet 

 • PP-tjenesten gir pedagogiske og psykologiske råd til de som jobber i skolen, slik at de kan legge til rette og gjennomføre god undervisning for de elevene som har spesielle vansker og behov.
 • PP-tjenesten tester og kartlegger elevens sterke og svake sider. Deretter skriver de en sakkyndig vurdering (rapport), der de anbefaler hvilke tilretteleggingstiltak og opplæringstilbud eleven bør få. Når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, krever opplæringsloven (kapittel 5) at PPT gjør nødvendige utredninger og skriver en sakkyndig vurdering før skolen kan fatte vedtak og sette i verk spesialundervisning.
 • PP-tjenesten kan henvise videre til andre instanser de gangene det er behov for mer kompetanse og andre spesialister i ein sak. Eksempler på instanser som kan gjøre en grundigere utredning av elevens vansker, er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), habiliteringstjenesten og andre av landets mange kompetansesentre med spesialkompetanse på språkvansker, atferdsvansker, autisme og så videre.
 • PP-tjenesten gir også støtte og veiledning i direkte kontakt med barn, ungdom og foresatte. Det kan være om vanskelige forhold på skolen eller i hjemmet, eller om mer private saker som opptar eleven. De kan også være en rådgiver i samarbeid med barnevernet.
  På skolen veileder PP-tjenesten lærerne om elevens vansker og behov, og de jobber også sammen med lærerne for å skape gode og trygge lærings- og klassemiljø.
 • I PP-tjenesten jobber fagpersoner med høyere utdanning fra universitet eller høyskole. En som jobber i PP-tjenesten, kan være utdannet psykolog, pedagog, spesialpedagog, sosionom, logoped, synspedagog og psykiater.

Utfordringer til deg

 

 
Relatert innhold

Kjernestoff

Til fordypning