Fagstoff

Forsøksrapport

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 01.08.2017
Laboratoriearbeid

I forsøksrapporten skal du publisere resultatene fra forsøket til publikum. Rapporten skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, hvilke konklusjoner som er trukket, og på hvilket grunnlag dette har skjedd. Det skal være mulig å gjenskape forsøket og etterprøve resultatene ut fra metodebeskrivelsen.

Datalogging av pH-endring og lysstyrke i et fotosynteseforsøk. Foto.Datalogging av pH-endring og lysstyrke i et fotosynteseforsøk.

Rapportskrivingen er siste del av metoden og blir din måte å publisere på.  Det er viktig at rapporten er ryddig og oversiktlig.

Reagensør med resultat etter et fotosynteseforsøk. Foto.Resultat etter et fotosynteseforsøk. 

Graf og tabell over forsøksresultat. Illustrasjon.Grafer og tabeller over forsøksresultater kan presenteres slik. 

6 ark med layout av innhold. Foto.Rapportene er enklere å lage og blir penere hvis vi planlegger layouten. 

Et lite program for utfyllingshjelp.Simulering: Slik kan du bygge opp en forsøksrapport. 

Ført forsøk. Bilde.Eksempel på ført forsøk om fotosyntese og celleånding.

Å kommunisere resultatene

I all forskning er det vesentlig at forskerne klarer å formidle resultatet av arbeidet sitt til andre forskere og til publikum. Det er på et slikt grunnlag at eksperimentene kan etterprøves og viktige oppdagelser formidles i forskningsmiljøer.  I skolen skal du som elev formidle resultatene av et forsøk til de andre elevene og til lærerne som skal vurdere arbeidet ditt. Du har muligheten til å praktisere den vitenskapelige arbeidsmetode på en enkel, men allikevel seriøs måte.


En rapport inneholder vanligvis følgende punkter


Navn, klasse, dato og tittel

Her tar du med navnene på alle i din gruppe som gjorde forsøket dersom du ikke arbeidet alene, og skriver ned datoen da forsøket ble utført. Bruk den samme tittelen som du brukte da forsøket ble presentert.

Hensikt (problembeskrivelse)

Her beskriver du kort hvilket problem som skal undersøkes, og hva som er hensikten med forsøket.

Teori

Vanligvis starter du rapporten med å henvise til kjent bakgrunnsinformasjon som forsøket bygger på. Dette skal gi leserne en forståelse av hvorfor du ønsker å undersøke problemet.  For å finne bakgrunnsinformasjon kan du bruke bøker, artikler og Internett, men husk å ta med kildehenvisninger.

Hypoteser

Før du starter forsøket, lager du en eller flere hypoteser. Disse presenterer du her akkurat slik du formulerte dem før forsøket startet.

Metodebeskrivelse og utstyr

Metodebeskrivelsen må være nøyaktig og enkel, men allikevel så detaljert at andre som vil etterprøve forsøket, lett kan forstå hvordan du har arbeidet. Ta bare med viktig informasjon. Ofte kan det lønne seg å gjengi metoden punktvis. Lag gjerne en liste eller en tekstboks over utstyr du har brukt, og ta med bilder som kan utfylle beskrivelsen. Husk å lage bildetekster som kort sier hva bildene viser, og hvem som er fotograf.  Illustrasjoner bør plasseres der de hører hjemme i rapporten.

Resultater og observasjoner

I dette punktet skal du presentere resultatene på en oversiktlig og nøyaktig måte. Det er nå det er viktig å ha gode notater fra selve forsøket. Målinger kan godt presenteres i en tabell og som en graf. Observasjoner kan godt dokumenteres som bilder med tilhørende kommentarer. Alle tabeller eller figurer bør ha figurnummer og tilhørende forklarende tekst. Du bør også ta med reaksjonsligninger for kjemiske reaksjoner. Dessuten skriver du ned eventuelle utregninger du måtte gjøre, under dette punktet.

Drøfting (tolkning av resultater og feilkilder)

Her skal du forklare (drøfte) hva resultatene forteller deg. Du må være kritisk og vurdere om resultatene er signifikante, altså om de er til å stole på, og om du har et resultatgrunnlag som er godt nok til å trekke en konklusjon. Du skal ta med drøftinger og forklaringer på det du har målt og observert. Beskriv alle mulige feilkilder, og vurder om de er store eller små. Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes for å unngå feilkildene?

Konklusjon

I konklusjonen skal du henvise til hensikten med forsøket og til hypotesene dine. Er hensikten oppnådd? Må hypotesene forkastes, eller kan de verifiseres? Kanskje det er nødvendig med nye forsøk for å kunne trekke en konklusjon?

Kildeliste

Her oppgir du referanser til kildene du brukte da du gjorde forsøket, og da du skrev rapporten. Lenker til nettsider kan legges inn direkte i teksten, eller de kan føres opp som fotnoter til slutt. Husk at det er strenge regler om opphavsrett for bruk av bilder som ikke er dine egne.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig