Fagstoff

Forsøk

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 07.08.2017
Disseksjon i biologirommet

Det finnes mange ulike måter å arbeide praktisk på i biologi. Både styrte og åpne forsøk er en viktig del av faget. I styrte forsøk får du oppgitt detaljert hva som skal gjøres, mens det i åpne forsøk kan være mulig å bruke ulike metoder for å finne svar eller løsninger på et definert problem. I disseksjoner utforsker du hvordan organismer er bygget opp, og kommer i nærkontakt med organismenes anatomi. I datasimuleringer forsøker du å lage en modell av virkeligheten.

Bilde av hjerte med tekst og piler til ulike deler.Et forsøk kan gå ut på å gjøre seg kjent med et grisehjerte. 

This node does not support insertion type lightbox_custom 

To elever arbeider med et mikroskop.Arbeid med mikroskop i biologilaboratoriet. 

Sei med noe av siden skåret vekk.Sei under disseksjon. 

Gutt som blåser opp et lungeslag.Lungeslag fra gris under utforsking. 

Kjemikalier i flasker og reagensrør. Foto.Utstyr til forsøk. 

Styrte forsøk

Styrte forsøk er forsøk der du får oppgitt detaljert hva som skal gjøres, enten fra læreren eller i læreboka. Det er nødvendig å sette seg grundig inn i framgangsmåten før forsøket starter. Forsøkene er som regel strukturert etter den vitenskapelige arbeidsmetode.

Selv om metoden er fastlagt på forhånd, vil det ofte være nødvendig for deg å lage hypoteser. Dette må du gjøre før forsøket starter. Det er også viktig å vite nøyaktig hvordan resultatene skal registreres og lagres slik at de kan tolkes senere. På grunnlag av resultatene skal du så forsøke å trekke en konklusjon der hypotesene blir falsifisert eller verifisert. Kanskje må du gjennomføre flere eller utvidede eksperimenter for å kunne konkludere? Styrte forsøk publiseres vanligvis i en rapport.

Åpne forsøk

Åpne forsøk er forsøk der det kan være mulig å bruke ulike metoder for å finne svar eller løsninger på et definert problem. Den vitenskapelige arbeidsmetoden er utgangspunktet for arbeidsgangen. Åpne forsøk kan noen ganger være korte og la seg gjennomføre på en skoletime, mens andre ganger kan de kreve observasjoner over lang tid.

I åpne forsøk er det du som elev som skal sette opp hypoteser der du forutsier hva løsningen på problemet er. Deretter skal du planlegge og gjennomføre forsøk eller observasjoner for å sjekke om forutsigelsene (hypotesene) stemmer. Det er viktig å lage en nøyaktig, men allikevel lett forståelig metodebeskrivelse. Forsøkene eller observasjonene må senere kunne utføres og etterprøves av andre. Resultatene brukes til å styrke eller til å svekke hypotesen og må registreres slik at de kan tolkes og lagres. Akkurat som for styrte forsøk skal du til slutt forsøke å trekke en konklusjon og publisere resultatene i en rapport.

Disseksjoner

Disseksjoner synes mange er spennende. Her undersøker vi i detalj hvordan organismer eller deler av organismer er bygget opp, og vi ser på deler av organismene vi vanligvis ikke kommer i kontakt med. Vi kan for eksempel dissekere et grisehjerte, et blåskjell eller et krepsdyr slik som en reke. Under alle omstendigheter er det nødvendig å planlegge disseksjonene nøye og være godt forberedt, og mange ganger tar disseksjonene mer tid enn for eksempel et styrt forsøk. Under arbeidet er det viktig å dokumentere det du ser, gjennom notater, tegninger og fotografier. Slik som for andre forsøk er det vanlig at disseksjonen ender opp med en beskrivende rapport.

Datasimuleringer

Skjermbilde fra en animasjon.Se relasjon til styrt forsøk om pepsin og eggehvite. Datasimuleringer er på mange måter det samme som å lage modeller av virkeligheten. Et dataspill er en simulering laget for å gi underholdning. Andre simuleringer er laget for å produsere ting, lære seg noe eller overvåke en prosess. Grensene mellom de forskjellige typene blir mer og mer utvisket, mange hevder for eksempel at læring i framtiden i stor grad vil skje ved hjelp av spill.