Fagstoff

Arbeid i bio-laboratorium

Publisert: 15.06.2011, Oppdatert: 30.08.2017
Arbeid i sterilbenk - produktbeskyttelse.

Undersøkelser, eksperimenter og observasjoner er grunnlaget for hypoteser og teorier i biologi. Laboratoriene, ved siden av naturen selv, er det stedet der mye av den systematiske letingen etter kunnskap og sammenhenger foregår. Det er spennende å arbeide i et laboratorium, men det kan også være farlig. Godt forarbeid gjør deg tryggere, arbeidet blir morsommere og det faglige utbyttet blir større.

 

 

 

 

 

 

Faksimile av ordensreglerEksempel på ordensregler.

 

Elev som jobber i sterilbenk.Arbeid i sterilbenk. Enkelte biologiforsøk, som dyrking av cellekulturer, krever høy grad av renslighet. Da kan slike sterilbenker brukes for å gi god produktbeskyttelse. 
En jente jobber med hendene inne i et glasskap.For å jobbe sikkert med organiske løsemidler trenger vi avtrekksskap eller punktavsug.

 

Kraftige hansker i armert gummi.Syrefaste hansker beskytter mot etsende væsker.

Laboratoriet – rom for forskning

Noen kjenner nysgjerrigheten krible når de kommer inn i et laboratorium, mens andre føler seg usikre fordi det er så mye å sette seg inn i, strenge krav til nøyaktighet og mange farer som lurer. Når du blir kjent med utstyret og vet hvordan det skal behandles, er det både moro og interessant å jobbe på laboratoriet. I tillegg er det mange som opplever at lærestoffet blir lettere å forstå når de får prøvd ut teorier i praksis.
To gutter analyserer jordprøverJordprøver analyseres etter feltarbeid.
En viktig del av den kunnskapsbyggingen som skjer på laben, foregår ved at vi får bekreftet resultater fra forsøk som andre har gjort tidligere.


Før du setter i gang forsøket

Uansett om du har en ferdig beskrivelse av forsøket som skal gjøres, eller om det er et åpent forsøk som du selv har planlagt, må du tenke gjennom disse punktene før du starter prosedyren.

 • Har du det utstyret og de kjemikaliene som trengs?
 • Må du arbeide i avtrekksskap (produktbeskyttelse) eller sterilbenk (produktbeskyttelse)?
 • Sett deg inn i bruken av utstyret hvis du ikke kan det fra før.
 • Les datablader for de kjemikaliene som du skal bruke.
 • Tidsplan: Har du nok tid til å fullføre forsøket?
  • Hvis ikke må du finne ut etter hvilket trinn du kan stoppe, og hvor lenge forsøket kan lagres før du fullfører det.
  • Hvor kan du mellomlagre det uferdige forsøket ditt? Må du ta hensyn til lys og temperatur under lagring?
 • Hvordan vil du dokumentere resultatene i rapporten?
  • Kanskje du skal sette måleresultater inn i tabeller og framstille grafer.
  • Du kan også dokumentere metode og resultater med foto og film. Hvis du skal fotografere gjennom okularet til en lupe eller et mikroskop, kan det være lurt å gjøre klar en hylse (for eksempel en dorull) som avstandsholder og hjelp til stødig fokusering.

Laboratorieregler

Kjennskap til sikkerhetsregler, gode arbeidsrutiner og ordensregler (se plakat) er en forutsetning for å kunne arbeide i et laboratorium. Spesielt gjelder dette på skolelaboratorier hvor det er mange brukere i løpet av en uke. Hvis ordensreglene ikke følges, blir det veldig raskt en rotete og upraktisk arbeidsplass.

For å kunne jobbe effektivt og få pålitelige resultater er det nødvendig at alt utstyr finnes på sin faste plass, at kjemikalier er rene og riktig merket, og at utstyr er godt rengjort og i orden.

eForelesninger

NDLA har utviklet tre eForelesninger som sammen med skolens regler skal lære deg å

 • velge riktig verneutstyr
 • forebygge farlige situasjoner
 • bruke gode arbeidsrutiner
 • gjennomføre førstehjelp ved skader
 • holde orden i laboratoriet

Sikkerhet – generelle forsiktighetsregler

Det er noen grunnregler som er viktige å passe på for å unngå skader:

 • Les datablader, og gjør deg kjent med egenskapene til de kjemiske stoffene som du skal jobbe med. Vær spesielt oppmerksom på helseskade og brann- eller eksplosjonsfare!
 • Bruk avtrekk, vernebriller og hansker når det er påkrevet.
 • Ikke tøm vann i syre.
  “Vann i syre er uhyre – syre i vann går an”. (SIV)
 • Vær forsiktig når du håndterer glassrør og korker, for å unngå stikkskader.
 • Unngå støtkoking, og ikke pek reagensrør mot noen når du koker.
 • Unngå spising og drikking på laboratoriet.
 • Gasser og kjemikalier må oppbevares slik forskriften tilsier (se databladene). Det vil si at enkelte kjemikalier må oppbevares separat, i eksplosjonssikre skap eller i skap med avtrekk.
Relatert innhold

Faglig