Fagstoff

Det flerkulturelle Norge

Publisert: 14.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Flerkulturelt miljø

Det flerkulturelle Norge er på mange måter et produkt av globaliseringen. Med uttrykket flerkulturell tenker vi oftest på at Norge er blitt mer sammensatt ved at vi har fått nye minoriteter med ulik kulturbakgrunn til landet.
Med en vid definisjon av kultur har Norge selvsagt alltid vært flerkulturelt. Barnekultur, ungdomskultur, eldrekultur og ulike yrkeskulturer er ikke noe nytt. Mangfoldighet er kanskje et bedre uttrykk for alt dette.  I denne artikkelen skal vi holde oss til konsekvenser av innvandringen til Norge.

Innvandring

Arbeidsinnvandring

Det er både teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle årsaker til innvandringen i nyere tid. Det er blitt lettere og billigere å reise, Norge har hatt og har fortsatt bruk for arbeidskraft. Det kan være lettere å få god jobb i Norge enn i det landet innvandringen kommer fra.

Innvandrere i arbeid 

Oppgave

Se klippet. Diskuter: Hvorfor er arbeid viktig for integrering?

Flyktninger og asylsøkere

Politisk forfølgelse i hjemlandet kan være en grunn til flukt og innvandring i et nytt land. En del av de som kommer hit er derfor å betrakte som flyktninger. Noen er legale flyktninger gjennom FN-systemets kvoteprogram, mens andre er illegale flyktninger som søker asyl – et fristed i det nye landet.

Ekteskap og familiegjenforening

De fleste som kommer hit opprettholder kontakten med familien i hjemlandet og sender også penger hjem. Noen sender barna til hjemlandet for å finne en ektefelle fra samme etniske minoritet. Ekteskap og familiegjenforening er derfor også en kilde til immigrasjon – innvandring.

Statistikk

Ifølge Statistisk Sentralbyrå hadde Norge innvandrere med bakgrunn fra 214 land og selvstyrte regioner (tall fra 2009). De har kommet hit som flyktninger, som arbeidsinnvandrere, for å ta utdanning eller gjennom familierelasjoner til noen i Norge. I 2012 utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 13.1 prosent av befolkningen, og det var størst innvandring fra Polen, Litauen, Sverige og Somalia  (ssb.no)

Norge har fortsatt en majoritetskultur som vi kan kalle norsk, men samtidig finnes mange etniske minoritetskulturer. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 8.1 prosent av den norske befolkningen (visse land er ikke medregnet her) pr. 1. januar 2013.

Kulturbegrepene

Når vi snakker om det flerkulturelle Norge, tenker vi gjerne på kultur ut fra det beskrivende kulturbegrepet – som noe som «kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk». Men, som vi senere skal se i andre artikler,  er det veldig nyttig å studere det flerkulturelle Norge ved å bruke det dynamiske kulturbegrepet. Etter dette er kultur «vår stadige nyfortolkning av situasjonen i møte med andre».

"Flerkulturell" som begrep

Flerkulturell er på mange måter et uheldig uttrykk. Det er upresist av flere grunner:

 1. Det gir forestillinger om at det finnes noe som er énkulturelt, eller monokulturelt. Men hvor finnes det énkulturelle samfunnet? Hvor finnes et samfunn der innbyggerne er kulturelt like, med samme verdier, samme verdensbilde, samme livsstil?
 2. Det gir inntrykk av at det går an å trekke skarpe skillelinjer mellom nordmenn og minoriteter, som om hver av gruppene hadde sin egen avgrensete kultur. Men er nordmenn like? Er minoritetene like? Forskjellene mellom nordmenn kan være vel så dramatiske som mellom nordmenn og innvandrere.
 3. Uttrykket «flerkulturell» oppfattes som det samme som «multietnisk». Men det betyr noe annet, nemlig at et samfunn består av ulike etniske grupper. Men det behøver ikke å bety at de er kulturelt forskjellige.

 

Oppgaver

 1. I artikkelen slås det fast at det kan være mange årsaker til at man velger å innvandre til Norge. Utdyp og forklar hver av kategoriene. Kan du finne innvandrergrupper du mener har innvandret i hver av kategoriene?
  • teknologisk
  • økonomisk
  • politisk
  • kulturelt
 2. Hvorfor er begrepet "flerkulturell" uheldig på mange måter? Er du enig i at "mangfold" kan være et mer dekkende begrep?
 3. Gå på nettsidene til ssb.no og finn aktuelle tall for innvandring til Norge.
  Hvilke grupper dominerer innvandringen? Hva kan årsakene være?