Fagstoff

Populasjonsutvikling

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ørret, Scott Creek, California

De individene av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kaller vi en populasjon eller en bestand. For eksempel utgjør all ørreten i et bestemt ferskvann dette vannets ørretbestand. Disse ørretene kan også kalles vannets populasjon av ørret.

Løpende hare. Foto. Byttedyrspopulasjonen påvirkes av rovdyrtrykket.  

 

Kjennetegn ved populasjoner. simulering.Simulering og oppgave: Kjennetegn ved populasjoner.     

 

Størrelse og tetthet. Simulering.Simuleringer og oppgaver: Størrelse og tetthet.   

 

Rein på sommerbeite. Foto. Rein på sommerbeite i fjellet.  

 

Simulering av tetthetsavhengig vekst. (ekstern)

Populasjoner

Gaupe sitter på en stamme. Foto.Rovdyrpopulasjonen påvirkes av tilgangen på byttedyr.   

I et område eller et økosystem lever det vanligvis mange populasjoner av ulike arter planter og dyr. De påvirker hverandre samtidig som de selvsagt også blir påvirket av abiotiske (ikke-levende) faktorer på stedet. Populasjonsdynamikk er studiet av en arts utbredelse og antall. Fordi enhver art av levende organismer blir påvirket av andre arter, vil størrelsen på forskjellige bestander av dyr og planter variere i takt med hverandre.

En stor bestand av hare vil for eksempel gi grunnlag for en stor bestand av gaupe. Det er likevel ikke bare biotiske (levende) og abiotiske (ikke-levende) faktorer på et sted som er avgjørende for størrelsen på en bestand.

Mange dyrearter flytter på seg – noen regelmessig, slik som villreinen, andre tilsynelatende tilfeldig, slik som insekter.

Tre ørreter. Foto. Forskjellige ørretstammer som lever fysisk adskilt fra hverandre, vil utvikle seg forskjellig. 
Populasjonsstørrelsen i et område påvirkes av antall fødsler og innvandringer, som begge øker populasjonen, og av antall døde og utvandrede, som begge minsker populasjonen.

Dette beskrives med spesielle faguttrykk i populasjonsbiologien.

 

Lenke til simulering. Illustrasjon.Simulering av prøvefiske. Virkning av utfisking i et ørretvann. Her skal du vurdere gyldighet og kvalitet i observasjonsdata.     

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold