Fagstoff

Populasjoner

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.07.2018
De individene av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kaller vi en populasjon eller en bestand. For eksempel utgjør all ørreten i et bestemt ferskvann dette vannets ørretbestand. Disse ørretene kan også kalles vannets populasjon av ørret.

 

Populasjoner

Gaupe. Foto.GaupeI et område eller et økosystem lever det vanligvis mange populasjoner av ulike arter planter og dyr. De påvirker hverandre samtidig som de selvsagt også blir påvirket av abiotiske faktorerAbiotiske faktorer er ikke-levende miljøfaktorer som lys, temperatur, vanntilgang, jordsmonn.  på stedet. Populasjonsdynamikk er studiet av en arts utbredelse og antall. Fordi enhver art av levende organismer blir påvirket av andre arter, vil størrelsen på forskjellige bestander av dyr og planter variere i takt med hverandre.

Hare i hvit vinterdrakt. Foto.Hare i hvit vinterdraktEn stor bestand av hare vil for eksempel gi grunnlag for en stor bestand av gaupe. Det er likevel ikke bare biotiske faktorerBiotiske faktorer er de levende miljøfaktorene som skyldes andre organismers aktivitet (konkurranse, predasjon, pollinatorer).  og abiotiske faktorer på et sted som er avgjørende for størrelsen på en bestand.

Mange dyrearter flytter på seg – noen regelmessig, slik som villreinen, andre tilsynelatende tilfeldig, slik som insekter.

Populasjonsstørrelse

 

Populasjonsstørrelsen i et område påvirkes av antall fødsler og innvandringer, som begge øker populasjonen, og av antall døde og utvandrede, som begge minsker populasjonen.

 

Faguttrykk i populasjonsbiologien

Endringer i populasjonsstørrelser

Endringer i populasjonsstørrelser uttrykkes ofte som rater i form av antall endringer per 1000 individer per år:

Fødselsrate: antall fødte per 1000 individer av populasjonen per år

Dødsrate: antall døde per 1000 individer av populasjonen per år

Migrasjonsrate: antall inn-/utvandrede per 1000 individer av populasjonen per år