Fagstoff

Dynamisk kulturell identitet

Publisert: 30.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Møte mellom mennesker

I KK1 lærte du om hvordan det dynamiske kulturbegrepet skilte seg fra det normative og beskrivende. Her skal vi knytte det til kulturell identitet.

Multikulturelle ungdommerKulturell identitet

Dersom vi tar utgangspunkt i det dynamiske kulturbegrepet, blir forståelsen av kulturell identitet noe annerledes:

Kulturell identitet skapes mellom mennesker i bestemte situasjoner. Vi opptrer på ulike sosiale arenaer i møte med andre, og dessuten mobiliserer vi ulike deler av vår identitet i slike møter mellom mennesker. Vi kan faktisk ha flere identiteter som delvis overlapper hverandre og som skapes i møtet mellom mennesker1.

For å illustrere dette, kan vi forsøke oss med den nedenstående modellen. Den forsøker å vise at det er mange dimensjoner i det vi kaller vår identitet. Vi deltar i mange felleskap på en gang, vi etablerer relasjoner til andre mennesker der vi spiller ut vår egenart og måler oss selv i forhold til andre mennesker. Identitet blir, på samme måte som kultur, et resultat av sosial forhandling.

IDENTITET 

Modellen viser: Hva er identitet? Hvem er jeg? I forhold til meg? I forhold til andre mennesker? Tilpasset etter Hylland Eriksen2.

De ulike dimensjonene eller relasjonene kan overlappe hverandre og slik bidra på ulike måter til vår dynamiske identitet. Identitet er etter denne synsmåten et relasjonelt begrep:

Identitet er knyttet til lokale relasjoner mellom bestemte personer. Identitet kan forståes som en fortelling skapt i møtet mellom en forteller og en tilhører, hvor fortelleren (du) forsøker å skape sammenheng mellom ulike fortellinger om seg selv (deg selv).

Kulturell identitet skapes gjennom erfaringer fra barndom, kontakt med foreldre, likesinnede, andre og utdanning. Denne skapelse slutter aldri, siden mennesker i et samfunn stadig mottar og adopterer nye impulser gjennom kommunikasjon med andre. Kulturell identitet er derfor en form for sosial identitet som er konstruert i relasjoner til andre mennesker i en gitt tidsperiode3.

Oppgaver

Oppgave: Identitet