Fagstoff

Kulturell identitet

Publisert: 08.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Identitet. Foto. Identitet

Identitet er det man ser når man ser seg selv i speilet1.
Hva ser du? Gutt, jente, kviser i ansiktet? Har det med alderen å gjøre? Er alder viktig? Ser du en person som har bestemte foreldre, søsken, naboer eller venner? Ser du en person som har bestemte meninger, som har en bestemt sosial bakgrunn, en som tilhører en bestemt religion, nasjon eller etnisk gruppe? Ser du en bestemt hudfarge? Et individ med en bestemt personlighet?

I denne delen skal vi se på ulike sider ved identitetsbegrepet for å få en dypere innsikt i grunnlaget for kommunikasjon mellom mennesker.

hvem er jeg?Hvem er jeg?  

Alder, kjønn, hvem vi ligner på, etnisk,religiøs og poltisk tilhørighet og sosial bakgrunn - alt dette og mye mer har med identitet å gjøre. De gruppene og kategoriene vi tilhører, gjør oss til dem vi er. Alt det du er er kanskje ikke engang synlig i speilet.

Identitet er et vanskelig ord og brukes på mange måter. Selve ordet kommer fra latin. Idem betyr «det samme». Det refererer til sider ved en person, gruppe eller kultur som antas å være mer eller mindre uforanderlig over tid. I dagligtale brukes ordet særlig i to betydninger:

For det første snakker vi om identitet i betydningen av at det er mulig å identifisere en person for eksempel ved å sjekke legitimasjon og personnummer. Da har vi en entydig identifikasjon.

 

For det andre bruker vi ordet identitet som et uttrykk for det som en person eller gruppe oppfatter seg selv som, eller det andre oppfatter som konstant ved personen eller gruppen. I denne betydningen har det med tilhørighet å gjøre. Hvem identifiserer jeg meg med? Hvem er jeg? Når vi svarer på disse spørsmålene, beveger vi oss i retning av psykologien – det faget som studerer menneskers adferd – oppførsel og reaksjoner og mentale prosesser – tanker og drømmer.

 Vi skal i denne delen referere litt fra diskusjonene om identitet, for så å diskutere hva identitet er i samspill med andre mennesker. Deretter skal vi se mer på forholdet mellom «vi» og «de andre», hvordan det er å leve i ulike verdener – det vi kan kalle multippel identitet eller multikulturell identitet.

Oppgaver

  1. Utdyp og forklar med egne ord den latinske opprinnelsen til begrepet identitet.
  2. Forklar forskjellen på de to betydningene av identitet, slik vi ser det i dagligtalen og gi egne eksempler.
  3. Hvorfor er det viktig å ha innsikt i hva identitet er for å forstå grunnlaget for kommunikasjon mellom mennesker?
  4. Når du ser deg selv i speilet, hva ser du? Hva av det du ser, tenker du på som din identitet?  Se på Joharis vindu – en kommunikasjonsmodell Hva ville du presentere for andre (i den åpne delen)? Lag en collage i klassen med deres speilbilder, der dere plotter inn det av deres identitet som du/dere vil presentere for de andre. Når dere har laget collagen, diskuter hva identitet er. Har noen vært mer åpne enn andre, og tatt med ting som du/dere andre ville hatt i det skjulte vinduet? Drøft hvorfor dette vil variere fra person til person.