Fagstoff

Globaliseringens kjennetegn

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Kulturblanding

Vi har diskutert elementer fra teknologi, økonomi, politikk og kultur i lys av globaliseringen. Vi har sett at alle disse områdene henger sammen, de påvirker hverandre og skaper hele tiden nye forutsetninger for nye globaliserte prosesser. Globaliseringen er et komplekst sett av prosesser med mange ringvirkninger på mange ulike felt. I denne artikkelen skal vi se på om det går an å finne en felles definisjon for alle de komplekse prosessene som foregår samtidig.

I artiklene om globalisering har vi brukt figuren til dansken Sven Bislev for å presentere begrepet. Han introduserer tankemodellen sin slik:

Globalisering består i at teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger påvirker nasjonalstaten, slik at den inngår i noen større sammenhenger1.

Disse «større sammenhenger» er som vi har sett karakterisert av overnasjonale, multinasjonale og ikke-statlige institusjoner, organisasjoner og strømninger.

Scholte sier at globaliseringen er spredningen av «transplanetære» og «supraterritoriale» forbindelser mellom folk2. Disse begrepene trenger en forklaring. «Trans» betyr «over/på den andre siden av». Dvs. globaliseringen forbinder folk på et sted av kloden med mennesker på andre steder på denne planeten i verdensrommet. Slik blir globaliseringen transplanetær.

Et annet kjennetegn ved globaliseringen, ifølge Scholte, er at denne forbindelsen er hevet over territoriale grenser, det være seg by, land eller nasjonalstat. Slik blir globaliseringen supraterritoriell (lat. supra = over, må ikke forveksles med super) dvs. hevet over territoriet. I de eksemplene vi har sett ovenfor, er teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle prosesser til en viss grad «hevet» over det territorielle.

hårmoteInternasjonal hårmote Eksempel


 Ungdom kan ha felles musikkultur og kle seg i de samme    moteklær uansett om de bor i Australia, Brasil eller Norge. I denne forstand er ungdomskulturen supraterritoriell, hevet over territoriet, stedet der de bor. Dersom en hip-hop-trend dukker opp i Las Vegas i USA, kan den fort forplante seg til Tokyo i Japan, eller til København i Danmark. I denne forstand er globaliseringen transplanetær.

 

 

 

 

 Globalisering 

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen karakteriserer globaliseringens konsekvenser slik:
Globaliseringen har skapt en situasjon hvor økonomiske, politiske og kulturelle grenser hele tiden blir gjennomhullet, utfordret og relativisert. Ideer, forbruksvarer, reklamekampanjer, tv-programmer, popstjerner, firmaer, arbeidere, politiske flyktninger, bøker, politiske prosjekter, livsstiler – alt dette og mye mer flyter nå friere enn tidligere over grensene. Den norske væremåten og kulturen i Norge ville derfor ha forandret seg dramatisk i løpet av de siste tjue - tretti årene, selv uten en eneste innvandrer3.

Oppgaver

  1. I dette klippet hører vi Hylland Eriksen snakke om Typisk norsk. Essays om kulturen i Norge (fra 1993) og om typisk norsk egentlig er så norsk.Hylland Eriksen om det typisk norske 
    Se klippet og knytt til fagstoffet om globalisering og begrepene du har lært.
  2. De globaliseringsprosessene vi opplever i dag kunne en for bare kort tid siden overhodet ikke forestille seg, og de var heller ikke mulige.
    a. Forklar hvordan globaliseringsprosessene er transplanetære og supraterritorielle.
    b. Hvordan skiller disse prosessene seg fra tidligere tiders teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle forbindelser og strømninger?
    c. Hva er det som gjør globaliseringen mulig i dag til en grad som ikke var mulig tidligere?