Fagstoff

Politisk globalisering

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Berlinmuren rives

Slutten på den kalde krigen mellom Øst og Vest med Berlinmurens fall i 1989 og Sovjet-samveldets oppløsning har bidratt til at verden er blitt en stor markedsplass. Men i tillegg til det frie markedet har det også blitt politisk mulig å bygge demokratier i flere stater som tidligere var diktaturer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva politisk globalisering er.

Heller ikke demokratier kan unngå å gi makt til overnasjonale institusjoner og multinasjonale og ikke-statlige organisasjoner. Etter den annen verdenskrig ble Norge medlem av forsvarsunionen NATO som har en overnasjonal kommandostruktur. I 1945 ble vi også medlem av FN, som nok har en begrenset politisk makt, men som har som politisk mål å fremme menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Human RightsMenneskerettighetserklæringen Prinsippet om nasjonalstaten vokste frem ved undertegningen av fredstraktaten etter tretti-års krigen i Europa ved den såkalte Westfalia-freden i 1648. To prinsipper ble slått fast: Staten var suveren innenfor sitt territorium, og utenlandske makter har ikke rett til å blande seg inn i indre affærer.

Globalisering 

Globaliseringen har på mange måter slått beina under disse prinsippene. Mange mener at den suverene nasjonalstaten er blitt irrelevant ved fremveksten av den nye kommunikasjonsteknologien, økonomisk frie markeder og avståelse av statens myndighet til overnasjonale organer1. Også Norge, som ikke er med i EU, er nødt til å regulere sitt lovverk etter de bestemmelser som blir tatt i EUs hovedkvarter i Brussel gjennom det såkalte EØS-samarbeidet.

Korrupte statssjefer er blitt stilt for retten av Den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland. Den ble opprettet i 2002 som en permanent, internasjonal domstol for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Domstolen er et eksempel på at overnasjonale organer kan gripe inn dersom myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått, selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Her er et klipp fra åpningen i FN-kvarteret i New York.

Ny internasjonal straffedomstol 

Oppgaver

Diskuter

Berlinmurens fall 10 år   

  1. Hva signaliserte egentlig Berlin-murens fall?
  2. Hva begrenser og hva fremmer nasjonalt herredømme?
  3. Er det mulig å være en stat i verden i dag uten å bry seg om overnasjonale organer? Vet du om en slik stat? Gi begrunnelser.
  4. Hvorfor er det nødvendig å ha overnasjonale organer, slik som FN og den internasjonale straffedomstolen?
  5. Kjenner du til personer som er blitt dømt for forbrytelser mot menneskeheten i domstolen i Haag?

Lag en digital fortelling

Det finnes mange eksempler på at nasjonalstater ikke har full kontroll innenfor sine egne landegrenser.

En klasse har elever med bakgrunn i disse landene: Tyrkia, Kina, Irak, Tsjetsjenia, Egypt, Syria og Somalia.Ta for dere ett av landene og pek på hvilken rolle nasjonalstaten spiller, gi en kort redegjørelse for konfliktområder og beskriv hvordan nasjonalstaten prøver å kontrollere det som skjer. Bygg gjerne på informasjon fra klassekamerater fra disse landene, eventuelt andre konfliktfylte områder. Sett det hele sammen til en photo story eller digital fortelling.

 

Les mer

Globalisering