Fagstoff

Pasientens talerør

Publisert: 19.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Helsearbeider og pasient. Foto.

Å være pasientens talerør vil si at du som helsefagarbeider skal snakke på vegne av pasienten. Dette kan være nødvendig i mange situasjoner. Helsefagarbeideren er gjerne den som kommer nærmest pasienten. Han eller hun er den som pasienten og de pårørende betror seg til, som kjenner pasienten godt gjennom omsorgsoppgavene, og som derfor kan tolke pasientens signaler.

For å kunne oppfylle rollen som pasientens talerør er det nødvendig at helsefagarbeideren har gode kunnskaper. Helsefagarbeideren må vite hvem det er naturlig å kontakte dersom pasienten uttrykker et behov, og hvordan et eventuelt problem kan løses. Som helsefagarbeider har du mye og bred kompetanse, men alle yrkesgrupper har sine spesialfelter. For at pasienten skal få best mulig kvalitet på pleie- og omsorgstjenesten er det viktig at du er bevisst på begrensningene i din egen kompetanse.

Helsefagarbeideren må også kunne observere og ha evnen til å tolke pasientens signaler. Mer om observasjoner og relevante lenker til temaet finner du her: Observasjon 

I de  Etiske retningslinjer for helsefagarbeidere  blir det slått fast at helsefagarbeideren har en etisk plikt til å være pasientens talerør. Helsefagarbeideren har også en juridisk plikt til dette – det kommer blant annet fram gjennom opplysnings- og informasjonsplikten.

Helsefagarbeideren som talerør for pasienten

Å observere og rapportere er en viktig del av helsefagarbeiderens arbeidsoppgaver. Som pasientens talerør skal du også rapportere pasientens behov videre til andre fagpersoner i pleieteamet. Dette kan være behov pasienten selv forteller at han eller hun har, eller det er behov som du som helsefagarbeider observerer ut fra din fagkunnskap.

En klar og orientert pasient vil kunne fortelle det dersom han eller hun har smerter. Helsefagarbeideren rapporterer dette videre til en sykepleier som kan administrere smertestillende til pasienten. Det kan også være at helsefagarbeideren har ansvaret for en pasient med afasi. Under stell observerer helsefagarbeideren at pasienten ynker seg, skjærer grimaser og at øynene fylles med tårer. Helsefagarbeideren forstår ut fra disse signalene at pasienten har smerter, og formidler det til en sykepleier. I begge eksemplene er helsefagarbeideren pasientens talerør.


De yrkesetiske retningslinjene slår fast at helsefagarbeideren har et ansvar for å rapportere det videre til sin leder eller til de fagansvarlige dersom pasienten utsettes for uforsvarlige eller uverdige forhold.

Uforsvarlige eller uverdige forhold kan være så mye – alt fra at pasienten ikke får en forsvarlig pleie, til at han eller hun feilbehandles. En helsefagarbeider som er vitne til slikt, har et ansvar for å være pasientens talerør og rapportere det til ansvarlig leder ved institusjonen, uanhengig av om pasienten ber om det eller ikke.

Samtidig som du har en plikt til å være pasientens talerør, må du også overholde taushetsplikten. Det er viktig at du er bevisst på hva du har lov til å si, og hva du ikke har lov til å si. For å være sikker på at du overholder taushetsplikten, kan det være tjenlig at du spør pasienten selv om hva du kan bringe videre av de opplysningene du har fått.

Ufordringer til deg:

 1. Hva menes med at du som helsefagarbeider skal være pasientens talerør?
 2. Hvorfor er det viktig at du som helsefagarbeider er pasientens talerør?
 3. Finn fram til reelle arbeidssituasjoner fra din praksis der du har vært pasientens talerør. Del dine erfaringer med dine medelever.
 4. Gå inn på Medlemsorganisasjoner Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  og finn fram til noen organisasjoner som taler pasientenes sak. Velg en av dem og gi eksempler på hva denne organisasjonen gjør. Presenter dette i samlet klasse.
 5. Se filmen om Eldreombud Når oppfatter du eldreombudet i denne filmen som et talerør for pasienten, og hva gjør hun for å være i stand til å forstå pasientens situasjon?
 6. Det heter at pårørende er en viktig ressurs. Hvorfor kan det være slik? Diskuter i klassen i hvilke situasjoner de pårørende er en ressurs, og om det er situasjoner der verken helsepersonell eller pasienten eller brukeren opplever de pårørende som en ressurs.
 7. Hvilke grunner kan det være til at pasienten eller brukeren selv ikke taler sin egen sak? Når er det viktig at helsefagarbeideren taler en sak for pasienten eller brukeren? Gå sammen i grupper på tre og finn eksempler på dette.
  

Oppgaver
Relatert innhold

Kjernestoff

Generelt