Fagstoff

Helhetlig omsorg og sykepleie

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 20.04.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Eldreomsorg. Foto.

Som helsefagarbeider skal du yte sykepleie til brukere med varierende helsetilstand.

Det blir lagt vekt på at helsepersonell skal jobbe ut fra et helhetlig menneskesyn når de pleier de syke. Dette vil si at pasienter og brukere skal ses på som en helhet. Mennesket er ikke bare en kropp med fysiske behov, men har også andre sider og behov.

Det fysiske, psykiske, sosiale og åndelige eller kulturelle henger sammen og påvirker hverandre. Helsefagarbeidere med et helhetlig menneskesyn fokuserer ikke bare på å dekke menneskets fysiske behov for mat og personlig hygiene, men ser hele mennesket og forsøker å dekke både de fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og kulturelle behovene samtidig.

Virginia Henderson har definert sykepleie slik:

«å hjelpe mennesket sykt eller friskt, når vi utfører de gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han eller hun kunne gjort uten hjelp dersom han eller hun hadde tilstrekkelig krefter eller vilje og kunnskaper, og å gjøre dette på en slik måte at han eller hun gjenvinner selvstendighet så fort som mulig.»

WHO har definert helse slik:

«Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet.»

Denne definisjonen tar utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn. Helsen vår påvirkes av både fysiske, psykiske og sosiale faktorer.                                                    

 

Det motsatte av et helhetlig menneskesyn er reduksjonistisk menneskesyn. Med dette menneskesynet fokuserer man på de ulike faktorene hver for seg uten å ta hensyn til at de påvirker hverandre. 

Det menneskesynet helsefagarbeideren har, får innvirkning på holdningene og oppførselen han eller hun viser overfor pasientene.

De ulike behovene

De grunnleggende behovene er de behovene alle mennesker har. De må være dekket skal vi oppnå god helse.

Disse behovene er delt inn i fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/kulturelle behov. De henger sammen og påvirker hverandre.

Et eksempel

Svanhild Helle er 76 år, og ble beboer på sykehjemmet for to måneder siden etter å ha blitt rammet av et hjerneslag. Hun har lammelser på venstre side av kroppen, og trenger hjelp til stell og påkledning.

Etter hjerneslaget ble hun immobil, og hun sitter i rullestol. Sykdommen førte også til at fru Helle fikk svelgpareser, og hun ble inkontinent for urin. Svanhild Helle er deprimert. Før hun ble syk, var hun aktiv i menighetskoret, og hun var glad i friluftsliv. Familien hennes bor på en annen kant av landet, men hun hadde en stor omgangskrets. Etter at hun kom til sykehjemmet, er det få som besøker henne.

I omsorgen for Svanhild Helle er det viktig å hjelpe til med å dekke hennes fysiske behov. Hun trenger hjelp til stell og påkledning, og hjelp til å få i seg mat og til å håndtere inkontinens. Siden hun er immobil, er det også viktig å forebygge de komplikasjoner immobiliteten kan forårsake.

På grunn av sin nye livssituasjon som pleietrengende på et sykehjem er Svanhild Helle blitt deprimert. For å dekke hennes psykiske behov er det viktig at helsearbeiderne gir henne trygghet og lar henne få uttrykke sine tanker og følelser. Å bruke hennes ressurser og gi henne ros og oppmuntring er med på å opprettholde hennes selvbilde.

Sykdommen har medført at Svanhild Helle har mistet mye av sin sosiale tilhørighet. Det er viktig at pleiepersonellet forsøker å integrere henne blant beboerne på sykehjemmet, og at det legges til rette for at hun kan be inn besøkende. Når det er andakt på sykehjemmet, kan fru Helle oppfordres til å synge.

For å dekke Svanhild Helles åndelige og kulturelle behov er det nødvendig at helsepersonellet viser henne nestekjærlighet og medmenneskelighet, slik at hun får en følelse av at hun er noe verdt, og at livet er verdt å leve.

 

 

 

 

 

Oppgaver

 1. Hvordan definerer Virginia Henderson sykepleie?
 2. Hvordan definerer Verdens helseorganisasjon (WHO) helse?
 3. Hva betyr det at helsepersonell skal jobbe ut fra et helhetlig
  menneskesyn?
 4. Hvilke fire ulike typer behov har mennesker?
 5. Hva vil det si at helsepersonell har et helhetlig menneskesyn?
 6. Hva er det motsatte av et helhetlig menneskesyn? Hva fokuserer de
  med et slikt menneskesyn på?
 7. På hvilken måte påvirker helsefagarbeiderens menneskesyn hvordan han eller
  hun utøver yrket sitt? Diskuter dette i klassen.
 8. Hvorfor trenger mennesker å få tilfredstilt sine grunnleggende behov? Diskuter i
  grupper på tre før dere samtaler om dette i klassen.
 9. Gå inn på eksempelet om Svanhild Helle. Diskuter i klassen hva en helsearbeider
  konkret kan gjøre for å dekke de ulike behovene hun har, slik at hun oppnår best
  mulig helse.
 10. Hvorfor er det viktig at helsefagarbeidere har kunnskap om grunnleggende behov og sykepleie? Hvilken betydning har det for pasientene?
  Betydningen av kunnskap for å utøve god sykepleie 
 11. Diskuter i grupper hvordan Florence Nightingales fem punkter for sunnhet påvirker
  arbeidet som helsefagarbeidere. Florence Nightingale - hennes betydning for sykepleien
  Lag en plakat med konkrete eksempler på hvert av disse punktene.
 12. Gi andre eksempler på tiltak som kan dekke Svanhild Helles behov enn de du finner i
  teksten om henne:
 • fysiske behov
 • psykiske behov
 • sosiale behov
 • åndelige og kulturelle behov
  

Relatert innhold

Generelt