Veiledning

Biologisk mangfold

Publisert: 28.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Vårflue

Hovedområdet biologisk mangfold bygger på "Bærekraftig utvikling" i naturfaget, men går mer grundig inn på hva en art er, og hvordan arter kan sorteres for å gi oversikt. Det legges vekt at vi skal se sammenhengen mellom miljø og artsutvalg og forstå viktigheten av variasjon og bevaring av biologisk mangfold.

Image showing the thumbnail for content named \"Fra Big bang til nå\"Fra Big bang til nå.     

This node does not support insertion type thumbnail     


Læreplanen i biologi finnes bare på nynorsk. 

 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
  • forklare korleis ein art blir definert, og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system
  • gje døme på variasjon innanfor og mellom populasjonar av same art, og forklare kva denne variasjonen har å seie
  • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema

Omtale av hovudområdet

Hovudområdet handlar om det biologiske mangfaldet lokalt og globalt og om at trugsmål mot mangfaldet er ei av dei store utfordringane menneska står overfor. Klassifisering av artar og verdien av variasjon innanfor og mellom populasjonar er ein del av hovudområdet, i tillegg til samanhengen mellom mangfald, habitat og nisjar.

Oppgaver

Generelt